O projekcie nowelizacji megaustawy słów kilka

Nie tak dawno temu informowaliśmy Państwa o projektowanej nowelizacji ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (tzw. ,,megaustawa”). Dnia 8 marca 2016 r. projekt wpłynął do Sejmu, natomiast dnia 30 marca 2016 r. odbyło się w Sejmie pierwsze czytanie. Po dość krytycznych uwagach ze strony niektórych środowisk nie sposób przewidzieć, czy projekt nowelizacji ulegnie jeszcze zmianom i w którym kierunku zmiany te nastąpią.

Nowelizacja zakłada m.in. szereg zmian w kwestii dot. dostępu do nieruchomości w celu zapewnienia telekomunikacji w budynku oraz w kwestii dot. dostępu do infrastruktury technicznej innych przedsiębiorców.

Jednym z rodzajów dostępu telekomunikacyjnego, powodującym najczęstsze przyczyny sporów prawnych jest dostęp do nieruchomości w celu zapewnienia telekomunikacji w budynku (czyli w celu świadczenia usług na rzecz abonentów). Uzyskanie dostępu wymaga zawarcia umowy z właścicielem, użytkownikiem wieczystym lub zarządcą nieruchomości, ewentualnie uzyskania decyzji Prezesa UKE. Dotychczasowa procedura związana z uzyskanie dostępu była nieefektywna, co wiąże się z czasochłonnością oraz oporem wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych. W związku z tym skrócony ma być czas oczekiwania na wydawania decyzji dostępowych przez Prezesa UKE z 90 do 60 dni.

Nadto rodzaje dostępu do nieruchomości w celu zapewnienia telekomunikacji w budynku zostały rozszerzone o następujące możliwości:

– umożliwieniu doprowadzenia przyłącza telekomunikacyjnego aż do punktu styku,

– umożliwieniu wykonania instalacji telekomunikacyjnej budynku, jeżeli:

  1. a) nie istnieje instalacja telekomunikacyjna budynku, przystosowana do dostarczania usług szerokopasmowego dostępu do Internetu o przepustowości co najmniej 30 Mb/s, lub
  2. b) istniejąca instalacja telekomunikacyjna budynku, przystosowana do dostarczania usług szerokopasmowego dostępu do Internetu o przepustowości co najmniej 30 Mb/s, nie jest dostępna lub nie odpowiada zapotrzebowaniu przedsiębiorcy telekomunikacyjnego, (przy czym warunek ten uważa się za spełniony, gdy zobowiązany podmiot odmawawia dostępu, nie prowadzi negocjacji, podaje dyskryminujące warunki dostępu lub przedsiębiorca telekomunikacyjny zamierza świadczyć usługi w innej technologii)

– umożliwieniu korzystania z punktu styku,

W tym zakresie wprowadzone zostały również ułatwienia w dostępie do informacji o nieruchomości. Zgodnie z projektowaną nowelizacją to właściciel nieruchomości, użytkownik wieczysty lub zarządca zobowiązani są do przekazania odpowiednich informacji przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu na jego wniosek.

Umowy dostępowe mają być wiążące dla następców prawnych właścicieli, użytkowników wieczystych lub zarządców nieruchomości. Co więcej właściciel jest obowiązany wyposażyć budynek w instalację telekomunikacyjną, w przypadku rozbudowy, nadbudowy lub przebudowy budynku związanej z rozbudową, nadbudową lub przebudową instalacji technicznej wewnątrz budynku.

Projektowane zmiany megaustawy najbardziej dotknęły jednak przepisów dot. dostępu do infrastruktury technicznej podmiotów wykonujących zadania użyteczności publicznej. Obecnie infrastruktura ta nie jest wystarczająco wykorzystywana przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych, co wynika w znacznej mierze z niskiej świadomości ISP w tym zakresie.

Nowelizacja megaustawy rozszerza krąg podmiotów zobowiązanych udostępnić infrastrukturę techniczną. Nadto Prezes UKE może określić w drodze decyzji warunki na jakich inni przedsiębiorcy przesyłowi mają udostępniać przedsiębiorcom telekomunikacyjnym infrastrukturę techniczną.

Nadto ma zostać utworzony punkt informacyjny, za pomocą którego przedsiębiorcy telekomunikacyjni będą uzyskiwali niezbędne informacje o infrastrukturze technicznej. Również podmioty wykonujące zadania z zakresu użyteczności publicznej mają udzielać Prezesowi UKE informacje dotyczące tej infrastruktury.

Trudno ocenić w jakim kierunku pójdą projektowane zmiany megaustawy, niemniej zgodzić należy się z twierdzeniem, że zmiany te są konieczne w świetle barier prawnych i finansowych stawianych przedsiębiorcom telekomunikacyjnym chcącym inwestować w sieci telekomunikacyjne.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Email and Name is required.