Być może UOKiK będzie karał za opóźnienia w płatnościach faktur

17 lipca 2019
0

Przedsiębiorco,

od stycznia 2020r.  mają zmniejszyć się zatory płatnicze pomiędzy przedsiębiorcami, na których cierpieli głównie mikro-, mali i średni przedsiębiorcy. Rada Ministrów w maju tego roku przyjęła projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych. Zatory te są najczęstszą przyczyną problemów z płynnością finansową w naszym kraju.  Według szacunków polskiego rządu od 80% do 90%  przedsiębiorstw w Polsce nie otrzymuje zapłaty w ustalonym terminie. Nie rzadko występują w naszym kraju 80-dniowe i dłuższe terminy płatności. W lwiej części duże przedsiębiorstwa kredytują się kosztem małych, aby temu zapobiec rząd przygotował następujące rozwiązania:

 • Termin zapłaty nie będzie mógł być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia faktury, jeżeli dłużnikiem jest podmiot publiczny (wyjątek stanowią publiczne podmioty lecznicze – tam termin dalej wynosi 60 dni);
 • W transakcjach asymetrycznych pomiędzy dużym przedsiębiorstwem jako dłużnikiem,
  a mikro-, małym lub średnim jako wierzycielem trzeba będzie stosować maksymalnie 60-dniowy termin zapłaty;
 • W sporze podmiotów równorzędnych w których termin płatności będzie przekraczać 60 dni to dłużnik będzie musiał udowodnić, że ten termin nie jest rażąco nieuczciwy;
 • W przypadku gdy termin płatności przekracza 120-dni liczonych od daty doręczenia dłużnikowi faktury lub rachunku, potwierdzających dostarczenie towaru lub wykonanie usług i jest on rażąco nieuczciwy, wierzycielowi będzie przysługiwało prawo odstąpienia od umowy w całości lub w niewykonalnej części;
 • Najwięksi podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych będą każdego roku przekazywali ministrowi ds. gospodarki sprawozdania o  swoich praktykach płatniczych, które będą publicznie dostępne;
 • Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów będzie nakładał kary administracyjne na firmy, które opóźniają regulowanie swoich zobowiązań po uprzednim sprawdzeniu (z urzędu lub na wniosek) czy doszło do nadmiernego opóźnienia. Przy wymierzaniu kary będzie uwzględniał wartość niezapłaconych faktur i długość opóźnień w płatnościach;
 • Zostaną dodane kwoty rekompensat za dochodzenie  należności. zostaną wyznaczone trzy progi: 40 euro – gdy świadczenie pieniężne nie przekracza 5000 zł; 70 euro –  gdy świadczenie pieniężne jest równe lub wyższe od 5000 zł, ale niższe niż 50 000 zł; 100 euro – gdy świadczenie pieniężne jest równe lub wyższe od 50 000 zł. Dodatkowo wprowadzono mechanizm zapobiegający nadużywaniu prawa do rekompensat;
 • Zostanie wprowadzona ulga w podatkach PIT i CIT. Wierzyciel, który nie otrzyma zapłaty w ciągu 90 dni będzie mógł pomniejszyć podstawę opodatkowania o kwotę wierzytelności, z kolei dłużnik będzie miał obowiązek podniesienia podstawy opodatkowania o kwotę, której nie zapłacił;
 • Uzupełniony zostanie katalog czynów nieuczciwej konkurencji o działanie polegające na nieuzasadnionym wydłużaniu terminów zapłaty za dostarczone produkty lub wykonane usługi.
 • Wysokości odsetek zostanie podwyższona do 11,5 %, aby koszt kredytowania się kosztem firm był wyższy od kosztów kredytu komercyjnego;
 • Zostanie wprowadzona uproszczona procedura zabezpieczającą przed sądem cywilnym w sprawach o roszczenia pieniężne z tytułu transakcji handlowych, w których wartość wynagrodzenia nie przekracza 75 tys. zł.  Powód będzie musiał wyłącznie uprawdopodobnić roszczenie i okoliczność, że należność nie została uregulowana przez co najmniej 3 miesiące od dnia upływu terminu płatności określonego w fakturze lub umowie.

Obecnie prace nad projektem prowadzi Sejm RP.

Wejście w życie tych nowelizacji może mieć wpływ na usprawnienie przypływu płatności pomiędzy przedsiębiorcami. Jednakże na ostateczny kształt nowelizowanych przepisów i ich faktyczne działanie na rynku będziemy obserwować dopiero w przyszłości.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Email and Name is required.