Czy trzeba udostępniać abonentom nagrania telefoniczne rozmów sprzedażowych?

Na to pytanie należy odpowiedzieć twierdząco. Wielu dostawców usług telekomunikacyjnych umożliwia abonentom zmianę umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych za pomocą infolinii. Przede wszystkim obowiązek udostępniania abonentom nagrań telefonicznych, w zakresie rozmów zmieniających umowę wynika z art. 56 ust. 6 prawa telekomunikacyjnego, zgodnie z którym dostawca usług obowiązany jest jednak utrwalić oświadczenie abonenta złożone w sposób określony w zdaniu pierwszym i przechowywać je do końca obowiązywania umowy na zmienionych warunkach i udostępniać jego treść abonentowi na jego żądanie, zgłoszone w szczególności w trakcie postępowania reklamacyjnego. Powyższe dotyczy jednak jedynie rozmów, w trakcie których zmieniono umowę i dotyczy to każdego rodzaju abonenta.

A co w przypadku, gdy rozmowa sprzedażowa nie dotyczy zmiany umowy, a np. zawarcia nowej umowy?

W przypadku konsumentów, jeszcze przed zawarciem umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych Dostawca usług ma obowiązek poinformować abonenta o szeregu informacji określonych w art. 8 i 12 ustawy o prawa konsumenta, przy czym ciężar dowodu spełnienia obowiązków informacyjnych spoczywa na przedsiębiorcy. Nadto przez telefon mogą zostać przekazane zupełnie inne informacje, aniżeli informacje zawarte w umowie.

Ostatnimi czasy kontrolę na stosunkowo szeroką skalę w tym zakresie rozpoczął Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który potwierdza, że takowe nagrania winny być konsumentom udostępniane, przy czym takie stanowisko uzasadnia m.in. fakt, że brak możliwości weryfikacji nagrania ze strony konsumenta może w znaczny sposób naruszać równowagę kontraktową stron, a co za tym idzie godzić w dobre obyczaje. Stwierdzenie powyższego może być przyczyną podjęcia postępowania przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Email and Name is required.