Czy zmiana miejsca zamieszania przez abonenta umożliwia mu bezkosztowe rozwiązanie umowy terminowej?

16 września 2019
0

Wielu abonentów jest przeświadczonych, że w przypadku, gdy przeprowadzają się zwolnienie są oni z obowiązku zwrotu ulgi, w przypadku wcześniejszego rozwiązania umowy. Czy mają rację?

Konieczność wskazania konkretnego miejsca świadczenia stacjonarnych usług telekomunikacyjnych (tzw. adresu zakończenia sieci) wynika z wymogu określonego w art. 56 ust. 4 ustawy prawo telekomunikacyjne. Na podstawie zawartej umowy dostawca usług zobowiązany jest do świadczenia usług do wskazanej powyżej lokalizacji, tj. miejsca zakończenia sieci. Należy zauważyć, że dostawca usług w przypadku usług stacjonarnych nie zobowiązuje się, iż będzie świadczył usługi w każdej możliwej lokalizacji, a jedynie w lokalizacji określonej w umowie.

Zgodnie natomiast z art. 57 ust. 6 prawa telekomunikacyjnego w przypadku zawarcia umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych, związanego z ulgą przyznaną abonentowi, dostawca usług może dochodzić zwrotu przyznanej ulgi pomniejszonej o proporcjonalną jej

wartość za okres od dnia zawarcia umowy do dnia jej rozwiązania. Dotyczy to przypadku

jednostronnego rozwiązania umowy przez abonenta lub przez dostawcę usług z winy abonenta przed upływem okresu, na jaki została zawarta umowa. W przypadku wypowiedzenia umowy na skutek przeprowadzki przez abonenta, o ile nic innego nie wynika z łączącej strony umowy, abonent będzie zobowiązany zatem do zwrotu przyznanej mu ulgi, gdyż to z przyczyn dotyczących abonenta dochodzi do rozwiązania umowy. Możliwe jest jednak, że strony umowy zastrzegą, że utrata prawa do lokalu przez abonenta powoduje automatyczne wygaśnięcie umowy, a w takim przypadku nie sposób mówić o jednostronnym rozwiązaniu umowy i tym samym dostawcy usług nie będzie przysługiwało roszczenie o zwrot ulgi.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Email and Name is required.