Decyzja Prezesa UOKIK w sprawie T-Mobile

Dnia 30 grudnia 2015 r. Prezes UOKiK ukarał T – Mobile Polska S.A. w związku z zastosowaną przez operatora praktyką, polegającą na informowaniu konsumentów, będących abonentami o podwyższeniu abonamentu. Warto przy tym wskazać, że informacja o podwyższeniu abonamentu były doręczane abonentom z zachowaniem art. 60a ust.1 prawa telekomunikacyjnego (wymogi związane z jednostronną zmianą warunków umowy).

Co ciekawe, na etapie postępowania operator przedstawił opinię autorytetu z dziedziny prawa telekomunikacyjnego – prof. dr hab. Stanisława Piątka z zakresu możliwości zmian umowy, w tym podwyższania abonamentu w czasie trwania umowy, z której wynikać miało, że operator może dowolnie zmieniać jednostronnie warunki umowy w czasie jej trwania, lecz do skuteczności jednostronnej zmiany warunków umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych konieczne jest zawarcie w umowie tzw. klauzuli modyfikacyjnej, tj. postanowienia o możliwości jednostronnej zmiany warunków umowy.

Według organu z kolei w umowie powinny być wskazane okoliczności, w jakich możliwa jest zmiana warunków umowy, przy czym nie wystarczy jedynie powołać się na warunki techniczne tej zmiany, określone w art. 60a ust. 1 prawa telekomunikacyjnego. W ocenie Prezesa UOKiK okoliczności te powinny być usprawiedliwione i znane adherentom (w tym przypadku abonentom, z którymi operator zawiera umowy za pomocą przygotowanych przez niego wzorców) w momencie zawarcia umowy.

Co więcej Prezes UOKiK uznał wbrew opinii prof. dr hab. Stanisława Piątka, że jednostronne podwyższenie abonamentu w umowie zawartej na czas określony zawartej z konsumentem jest co do zasady niedopuszczalne, przy czym chodzi o podwyższenie abonamentu wynikające wyłącznie z woli operatora.

Treść decyzji dostępna jest: Tutaj

źródło: www.uokik.gov.pl

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Email and Name is required.