Decyzje Prezesa UKE dot. udostępnienia słupów – procedura zawarcia umowy szczegółowej

14 kwietnia 2021
0

Jak wskazywaliśmy w poprzednim wpisie, Prezes UKE wydał decyzje określające warunki dostępu, do infrastruktury technicznej w zakresie słupów operatorów energetycznych. Dziś przybliżymy Państwu procedurę zawarcia umowy o dostęp do słupów niskiego i średniego napięcia.

Przedsiębiorca telekomunikacyjny (nazywany w decyzji Prezesa UKE „Operatorem Korzystającym”) występuję z zapytaniem o możliwość dostępu do infrastruktury operatora energetycznego (nazywanego „Operatorem Udostępniającym”). Zapytanie to wnosi się na formularzu, który stanowi załącznik do decyzji Prezesa UKE.

Operator Udostępniający w rozpatruje zapytanie w terminie 14 dni od dnia otrzymania i udziela odpowiedzi Operatorowi Korzystającemu. Wcześniej jednak w terminie 3 dni sprawdza poprawność wniosku, a w przypadku braków formalnych, wzywa przedsiębiorcę telekomunikacyjnego do uzupełnienia braków lub do udzielenia dodatkowych wyjaśnień. Jeżeli operator udostępniający nie dotrzyma 14-dniowego terminu, to przyjmuje się, że wynik weryfikacji jest pozytywny.

Operator Udostępniający może udzielić odpowiedzi negatywnej, gdy:

a) umieszczenie elementów Infrastruktury na Słupach elektroenergetycznych objętych Zapytaniem nie jest możliwe ze względów technicznych np. z uwagi na stan techniczny słupów,
b) nie ma dostępnej przestrzeni do umieszczenia kabli,
c) nie jest możliwe wykorzystanie słupów, ze względu na bezpieczeństwo publiczne, zdrowie publiczne, integralność i bezpieczeństwo sieci operatora udostępniającego, w szczególności, gdy słupy nalezą do infrastruktury krytycznej,
d) planowane usługi telekomunikacyjne mogą powodować poważne zakłócenia w świadczeniu innych usług z wykorzystaniem tych Słupów elektroenergetycznych,
e) Operator Udostępniający zapewnia inny skuteczny dostęp do infrastruktury technicznej, który spełnia potrzeby Operatora Korzystającego w zakresie zapewnienia szybkich sieci telekomunikacyjnych lub jest oferowany na warunkach niezakłócających uczciwej konkurencji.

Odpowiedź negatywna musi zawierać szczegółowe uzasadnienie wraz ze wskazaniem przyczyn odmowy dla każdego słupa, którego dotyczy zapytanie oddzielnie.

Jeżeli odmowa dotyczy stanu technicznego słupów, strony mogą się porozumieć co do kwestii wymiany lub wzmocnienia słupów. Ponadto Operator Korzystający może wystąpić z wnioskiem o przeprowadzenie inspekcji infrastruktury. Wniosek o przeprowadzenie inspekcji należy złożyć w terminie 3 dni od dnia otrzymania negatywnej odpowiedzi. Z inspekcji jest sporządzany protokół.

Inspekcja ta jest co do zasady bezpłatna, jednakże w przypadku, gdy inspekcja w całości wykaże zasadność negatywnej odpowiedzi, operator korzystający musi uiścić 20 zł za każdy słup poddany inspekcji, ale nie więcej niż 1000 zł za każdy kabel telekomunikacyjny.

W przypadku odpowiedzi pozytywnej, w ciągu 7 dni od daty jej otrzymania, przedsiębiorca telekomunikacyjny składa wniosek o zawarcie umowy szczegółowej. Wniosek ten jest równoznaczny z dokonaniem bezpłatnej rezerwacji słupów objętych zapytaniem na okres 90 dni, od dnia złożenia wniosku, ale nie dłużej niż do dnia zawarcia umowy szczegółowej. Rezerwacja jest bezpłatna, jednak staje się odpłatna w sytuacji, gdy:

  • rezerwacja trwa po okresie 90 dni,
  • operator korzystający złoży zapytanie dot. tego samego przebiegu Słupów w okresie trwania bezpłatnej rezerwacji,
  • operator korzystający złoży nowe zapytanie dot. przebiegu słupów, dla których operator skorzystał już z okresu bezpłatnej rezerwacji i od ostatniego takiego okresu nie minęło 90 dni.

Następnie podobnie jak przy Zapytaniu, operator w ciągu 3 dni weryfikuje formalnie wniosek i wzywa do uzupełnienia braków, pod rygorem zwrotu Wniosku w terminie 3 dni od doręczenia wezwania. Jeżeli operator udostępniający nie dotrzyma 3-dniowego terminu weryfikacji, przyjmuje się, że jej wynik jest poprawny. Zwrócony wniosek można wnieść ponownie, ale należy pamiętać, że termin bezpłatnej rezerwacji biegnie od momentu złożenia pierwszego wniosku.

Po złożeniu wniosku i jego zatwierdzeniu, w terminie 20 dni od dnia złożenia wniosku, operator korzystający składa projekt, określający zasady techniczne wykonania infrastruktury technicznej. Projekt ten składa się z dwóch części: opisu technicznego i planu sytuacyjnego z naniesionymi przebiegami infrastruktury na słupach energetycznych. Projekt należy złożyć w 3 egzemplarzach – 2 papierowych i 1 elektronicznym w formacie PDF.

W ciągu 20 dni od daty otrzymania projektu operator udostępniający akceptuje projekt, zgłasza uwagi lub żąda dodatkowych wyjaśnień, lub zmian w projekcie. Projekt może zostać odrzucony, jeżeli nie zostaną wprowadzone zmiany i jest on niezgodny z warunkami technicznymi. Upływ 20-dniowego terminu bez wyrażenia stanowiska przez operatora udostępniającego wiąże się z akceptacją projektu.

Jeżeli jednak operator udostępniający wezwał operatora korzystającego do uzupełnienia projektu, to akceptacja następuje w terminie 7 dni od daty uzupełnienia projektu. Brak akceptacji projektu wiąże się z zakończeniem rezerwacji słupów energetycznych.

W przypadku gdy informacje przekazane wraz z warunkami technicznymi są niewystarczające do stworzenia projektu lub jego poprawy, przedsiębiorca telekomunikacyjny może zwrócić się do operatora udostępniającego do przedłożenia dodatkowych dokumentów niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni. Należy podkreślić, że okres bezpłatnej rezerwacji i termin na zawarcie umowy szczegółowej ulegają również przedłużeniu o okres od momentu wystąpienia z wnioskiem do momentu otrzymania odpowiedzi.

Po akceptacji projektu w terminie 10 dni strony zawierają umowę szczegółową. Projekt tej umowy jest przesyłany na adres mailowy operatora korzystającego. Operator korzystający odsyła niezwołanie podpisany projekt umowy szczegółowej, chyba że projekt umowy zawiera błędy lub uchybienia, które muszą zostać skorygowane przez operatora udostępniającego – wtedy też termin bezpłatnej rezerwacji jest przedłużany do czasu przesłania prawidłowego projektu umowy. Jednakże samo niepodpisanie umowy bez powyższej przyczyny skutkuje zakończeniem rezerwacji i zakończeniem procesu udostępniania sieci słupów.

Następnie, po przesłaniu podpisanej umowy przez przedsiębiorcę telekomunikacyjnego, umowę podpisuje operator korzystający, który odsyła ją przedsiębiorcy. Wzór umowy szczegółowej stanowi załącznik do decyzji wydanych przez Prezesa UKE.

Dopiero po podpisaniu umowy szczegółowej można przystąpić do dokonywania instalacji infrastruktury telekomunikacyjnej na udostępnionych słupach energetycznych.

Powyższa procedura, ma przeciwdziałać nadmiernemu przedłużaniu czasu zawarcia umowy szczegółowej zarówno ze strony operatorów energetycznych, na co wskazują krótkie terminy akceptacji  jak i weryfikacji wniosków i projektów, których niedotrzymanie wiąże się z ich akceptacją, oraz operatorów telekomunikacyjnych, którzy mogliby blokować udostępnienie infrastruktury słupowej, poprzez wprowadzenie w późniejszym czasie odpłatnej rezerwacji.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Email and Name is required.