Dostęp telekomunikacyjny do kanalizacji kablowej Orange

Dostęp telekomunikacyjny zgodnie z definicją ustawową określoną w art. 2 pkt 6 prawa telekomunikacyjnego umożliwia korzystanie z urządzeń telekomunikacyjnych, udogodnień towarzyszących lub usług świadczonych przez innego przedsiębiorcę telekomunikacyjnego, na określonych warunkach, w celu świadczenia usług telekomunikacyjnych. Dostęp telekomunikacyjny może polegać m.in. na dostępie do budynków i infrastruktury telekomunikacyjnej. Do infrastruktury zalicza się również kanalizację kablową.

Dostęp do kanalizacji kablowej umożliwia innym operatorom układanie w otworze kanalizacji kablowej własnego kabla lub kabli telekomunikacyjnych, co sprzyja rozbudowie sieci telekomunikacyjnej, a w konsekwencji umożliwia poszerzenie kręgu odbiorców usług. Szereg obowiązków związanych z dostępem do kanalizacji kablowej spoczywa na operatorach o znaczącej pozycji rynkowej. Na podstawie decyzji Prezesa UKE z dnia 3 września 2001 r., nr DRT-WK-1/2001, za operatora o znaczącej pozycji rynkowej uznana została Telekomunikacja Polska S.A. (TP S.A.). W związku z tym na podstawie art. 221 ust. 1 pkt 1 ppkt c) prawa telekomunikacyjnego podmiot o znaczącej pozycji rynkowej zobowiązany jest udostępniać posiadaną infrastrukturę telekomunikacyjną. Aktualnie obowiązek ten przeszedł na Orange Polska  S.A. która powstała w wyniku połączenia z PTK Centertel oraz TP S.A. oraz rebrandingu.

Na podstawie art. 42 ust. 1 prawa telekomunikacyjnego w skutek ustalenia podmiotu o znaczącej pozycji rynkowej Prezes UKE może nałożyć na ten podmiot obowiązek przygotowania i przedstawienia projektu oferty ramowej o dostępie telekomunikacyjnym, której stopień szczegółowości określi w decyzji. Podmiot taki musi na zasadach przewidzianych w ofercie ramowej udostępniać innym operatorom infrastrukturę, sieć etc. Umowa ramowa o dostęp telekomunikacyjny nie może dyskryminować któregokolwiek z operatorów, przez co powinna być ona przejrzysta, a jej warunki skonstruowane w sposób identyczny dla wszystkich operatorów chcących korzystać z infrastruktury. Co więcej, na podstawie art. 43 ust. 1 prawa telekomunikacyjnego Prezes UKE musi zatwierdzić tę ofertę ramową w drodze decyzji.

W sprawie dostępu do kanalizacji kablowej wydana została przez Prezesa UKE decyzja o zatwierdzeniu oferty ramowej z dnia 23 listopada 2012 r. nr DHRT-WORK-6082-7/11(179). W związku z tym, umowy dot. dostępu do kanalizacji kablowej z Orange są umowami regulowanymi. Aktualna oferta ramowa dostępna jest na stronie UKE pod adresem https://www.uke.gov.pl/files/?id_plik=9533. Oferta ramowa określa istotne warunki umów o dostępie telekomunikacyjnym, które nie mogą ulec pogorszeniu dla drugiej strony umowy, ale nie dla zobowiązanego do stosowania oferty, w wyniku negocjacji między przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi. Jak wskazał Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w wyroku z dnia 3 października 2008 r.,  sygn. akt XVII Amt 62/07 operator o pozycji znaczącej jest zobowiązany do zawierania umów na warunkach nie gorszych niż zawarte w obowiązującej ofercie ramowej. Treść zawartej umowy Orange w terminie 14 dni od jej zawarcia przekazuje Prezesowi UKE co wzmacnia kontrolne przestrzegania obowiązku przejrzystości niedyskryminacji.

Opłata miesięczna za korzystanie z kanalizacji kablowej określona jest we wzorze część III  rozdział I umowy. Wysokość ta jest wyliczana na podstawie dość zawiłego wzoru matematycznego, w którym zastosowywane są różne współczynniki. Jest ona uzależniona m.in. od długości odcinków sieci oraz strefy administracyjnej (tj. wielkości ośrodka miejskiego). Nadto Orange pobiera opłatę za nadzór.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Email and Name is required.