Formy informowania o zmianach wzorców umownych

21 grudnia 2018
0

W związku z nowelizacją prawa telekomunikacyjnego, która weszła w życie dnia 12 grudnia 2018 r. ostatnio często otrzymuję od Państwa pytania co do formy, w jakiej należy informować abonentów o zmianach wzorców umownych, wprowadzonych z inicjatywy dostawcy usług telekomunikacyjnych. W artykule skupię się jedynie na umowach zawartych w formie pisemnej lub na formularzu udostępnionym na stronie internetowej (w tej formie powinny być zawierane umowy o świadczenie usług do dnia 12 grudnia 2018 r., z pewnymi wyjątkami przewidzianymi w ustawie).

Zgodnie z art. 60a ust. 1 ustawy prawo telekomunikacyjne co do zasady należy informować o zmianach umowy zawartej w formie pisemnej, elektronicznej lub dokumentowej, na trwałym nośniku w postaci odpowiadającej formie, w jakiej zawarta została umowa. 

Jednakże na żądanie abonenta, informacje o zmianach mogą być przekazywane, albo na udostępniony przez abonenta adres poczty elektronicznej lub adres elektroniczny podobnego środka porozumiewania się na odległość, albo na piśmie na adres korespondencyjny abonenta.

Niezależnie od tego należy również podać do publicznej wiadomości przez publikację na swojej stronie internetowej treść każdej proponowanej zmiany regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych.

W art. 60a ust. 3a prawa telekomunikacyjnego wprowadzono uproszczoną formę informowania o zmianach regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych (nie dotyczy to jednak samej umowy). W przepisie tym określono, że w przypadku, gdy proponowana zmiana warunków umowy określonych w regulaminie świadczenia publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych wynika bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa, powoduje obniżenie cen usług telekomunikacyjnych, dodanie nowej usługi lub wynika z decyzji Prezesa UKE wprowadzenie zmian możliwe jest poprzez podanie do publicznej wiadomości treści proponowanych zmian (np. za pośrednictwem strony internetowej). Ostatnia nowelizacja jednakże dotyczyła właśnie m.in. formy dokonywania zmian wzorców umownych z inicjatywy dostawcy usług. Takowe postanowienia, zgodnie z art. 56 ust. 5 ustawy prawo telekomunikacyjne powinny znajdować się w umowie o świadczenie usług, a nie w regulaminie świadczenia usług telekomunikacyjnych. W poprzednim stanie prawnym przepis art. 60a ust. 3a brzmiał podobnie w zakresie uproszczonej formy informowania o zmianach. Tym samym zmiany wzorców umownych dokonywane przed nowelizacją powinny być doręczone abonentowi w formie pisemnej albo w formie jakiej zażądał abonent. Obecnie jest podobnie, z tym, że zamiast formy pisemnej stosujemy formę, w jakiej została zawarta umowa.

Zgodnie z art. 60a ust. 4 ustawy prawo telekomunikacyjne zmiana nazwy (firmy), siedziby, danych adresowych, organu, który zarejestrował działalność gospodarczą, a także numeru, pod którym został zarejestrowany, kapitału zakładowego, adresu poczty elektronicznej, numeru telefonu lub faksu dostawcy usług co prawda nie stanowi zmiany wzorców umownych, niemniej należy poinformować abonenta o takowych zmianach na trwałym nośniku w postaci odpowiadającej formie, w jakiej została zawarta umowa, chyba że abonent zawarł oddzielne żądanie doręczenia informacji albo na udostępniony przez abonenta adres poczty elektronicznej lub adres elektroniczny podobnego środka porozumiewania się na odległość, albo na piśmie na adres korespondencyjny.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Email and Name is required.