Kompetencje Prezesa UKE

26 października 2015
0
Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej jest organem regulacyjnym w zakresie działalności telekomunikacyjnej i pocztowej, gospodarki zasobami częstotliwości oraz kontroli spełniania wymagań dotyczących kompatybilności elektromagnetycznej. Jest także organem wyspecjalizowanym w zakresie kontroli wyrobów emitujących lub podatnych na emisję pola elektromagnetycznego, w tym aparatury i urządzeń telekomunikacyjnych wprowadzonych do obrotu handlowego w Polsce.

Zakres zadań Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej określają następujące akty prawne:

 • ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Pt), (Dz. U. z 2014 r. poz. 243)
 • ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Pp), (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529)
 • ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności,
 • ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o kompatybilności elektromagnetycznej,
 • ustawa z 14 września 2012 r. o obowiązkach w zakresie informowania o zużyciu energii przez produkty wykorzystujące energię,
 • ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (megaustawa),
 • ustawa z dnia 30 czerwca 2011 r. o wdrożeniu naziemnej telewizji cyfrowej.

Przepisy ustawy Prawo telekomunikacyjne określają, że organy administracji łączności, którymi są minister właściwy do spraw łączności (na dzień dzisiejszy Minister Administracji i Cyfryzacji) i Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej prowadzą politykę regulacyjną, mając na celu w szczególności:

1) wspieranie konkurencji w zakresie dostarczania sieci telekomunikacyjnych, udogodnień towarzyszących lub świadczenia usług telekomunikacyjnych, w tym:

 • zapewnienie użytkownikom, także użytkownikom niepełnosprawnym, osiągania maksymalnych korzyści w zakresie cen oraz różnorodności i jakości usług,
 • zapobieganie zniekształcaniu lub ograniczaniu konkurencji (na rynku telekomunikacyjnym),
 • efektywne inwestowanie w dziedzinie infrastruktury oraz promocję technologii innowacyjnych,
 • wspieranie skutecznego wykorzystania oraz zarządzania częstotliwościami i numeracją;

2) wspieranie rozwoju rynku wewnętrznego, w tym:

 • usuwanie istniejących barier rynkowych w zakresie działalności telekomunikacyjnej,
 • wspieranie tworzenia i rozwoju transeuropejskich sieci oraz interoperacyjności usług ogólnoeuropejskich,
 • zapewnienie równego traktowania (niedyskryminacji w traktowaniu) przedsiębiorców telekomunikacyjnych,
 • współpracę z innymi organami regulacyjnymi państw członkowskich i Komisją Europejską, w celu spójnego wdrażania i stosowania przepisów;

3) promocję interesów obywateli Unii Europejskiej, w tym:

 • zapewnienie wszystkim obywatelom dostępu do usługi powszechnej,
 • zapewnienie ochrony konsumenta w ich relacjach z przedsiębiorcą telekomunikacyjnym, w szczególności ustanawiając proste i niedrogie procedury rozwiązywania sporów przed organem niezależnym od stron występujących w danym sporze,
 • przyczynianie się do zapewnienia wysokiego poziomu ochrony danych osobowych,
 • udostępnianie informacji dotyczących ustanawiania cen i warunków użytkowania publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych,
 • identyfikację potrzeb określonych grup społecznych, w szczególności użytkowników niepełnosprawnych,
 • zapewnienie integralności i bezpieczeństwa publicznej sieci telekomunikacyjnej;

4) realizację polityki w zakresie promowania różnorodności kulturowej i językowej, jak również pluralizmu mediów;

5) zagwarantowanie neutralności technologicznej przyjmowanych norm prawnych.

Do zakresu działania Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej należy w szczególności:

1)  wykonywanie, przewidzianych ustawą Prawo telekomunikacyjne i przepisami wydanymi na jej podstawie, zadań z zakresu regulacji i kontroli rynków usług telekomunikacyjnych, gospodarki w zakresie zasobów częstotliwości, zasobów orbitalnych i zasobów numeracji oraz kontroli spełniania wymagań dotyczących kompatybilności elektromagnetycznej;

2)  wykonywanie zadań z zakresu regulacji działalności pocztowej, określonych w ustawie z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529)

3)  opracowywanie wskazanych przez ministra właściwego do spraw łączności projektów aktów prawnych w zakresie łączności;

4)  analiza i ocena funkcjonowania rynków usług telekomunikacyjnych i pocztowych;

5)  podejmowanie interwencji w sprawach dotyczących funkcjonowania rynku usług telekomunikacyjnych i pocztowych oraz rynku aparatury, w tym rynku urządzeń telekomunikacyjnych, z własnej inicjatywy lub wniesionych przez zainteresowane podmioty, w szczególności użytkowników i przedsiębiorców telekomunikacyjnych, w tym podejmowanie decyzji w tych sprawach w zakresie określonym niniejszą ustawą;

6)  rozstrzyganie sporów między przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi w zakresie właściwości Prezesa UKE;

7)  rozstrzyganie w sprawach uprawnień zawodowych w dziedzinie telekomunikacji, określonych w przepisach odrębnych;

8)  tworzenie warunków dla rozwoju krajowych służb radiokomunikacyjnych przez zapewnianie Rzeczypospolitej Polskiej niezbędnych przydziałów częstotliwości oraz dostępu do zasobów orbitalnych;

9)  wykonywanie obowiązków na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa i porządku publicznego;

10) prowadzenie rejestrów w zakresie ujętym w ustawie;

11) koordynacja rezerwacji częstotliwości w zakresach częstotliwości przeznaczonych dla podmiotów, o których mowa w art. 4, w szczególności w zakresach częstotliwości przez nich zwalnianych lub dla nich nowo udostępnianych albo współwykorzystywanych z innymi użytkownikami;

12) inicjowanie oraz wspieranie badań naukowych i prac badawczo-rozwojowych w zakresie łączności;

13) współpraca z krajowymi i międzynarodowymi organizacjami telekomunikacyjnymi i pocztowymi oraz właściwymi organami innych państw, w zakresie jego właściwości;

14) współpraca z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawach dotyczących przestrzegania praw podmiotów korzystających z usług pocztowych i telekomunikacyjnych, przeciwdziałania praktykom ograniczającym konkurencję oraz antykonkurencyjnym koncentracjom operatorów pocztowych, przedsiębiorców telekomunikacyjnych i ich związków;

15) współpraca z Krajową Radą Radiofonii i Telewizji w zakresie określonym ustawą Prawo telekomunikacyjne i przepisami odrębnymi (ustawa o radiofonii i telewizji);

16) wykonywanie zadań w sprawach międzynarodowej i wspólnotowej polityki telekomunikacyjnej z upoważnienia ministra właściwego do spraw łączności;

17) współpraca z Komisją Europejską i instytucjami wspólnotowymi oraz organami regulacyjnymi innych państw członkowskich;

18) przedstawianie Komisji Europejskiej i organom regulacyjnym innych państw informacji z zakresu telekomunikacji, w tym wykonywanie obowiązków notyfikacyjnych, obejmujących przekazywanie treści postanowień, o których mowa w art. 23 ust. 3 Prawa telekomunikacyjnego, oraz informacje o przedsiębiorcach telekomunikacyjnych, którzy zostali uznani za posiadających znaczącą pozycję rynkową, świadczących usługę powszechną i realizujących połączenia sieci telekomunikacyjnych oraz nałożonych na nich obowiązkach;

19) przeprowadzanie konsultacji środowiskowych z zainteresowanymi podmiotami, w szczególności z operatorami, dostawcami usług, użytkownikami, konsumentami oraz producentami, w sprawach związanych z zasięgiem, dostępnością oraz jakością usług telekomunikacyjnych;

20) przedstawianie Komisji Europejskiej informacji z zakresu poczty, w tym danych dotyczących operatora świadczącego powszechne usługi pocztowe, informacji o sposobie udostępniania korzystającym z powszechnych usług pocztowych szczegółowych i aktualnych informacji dotyczących charakteru oferowanych usług, warunków dostępu, cen i wskaźników terminowości doręczeń, informacji o systemie rachunku kosztów stosowanym przez operatora świadczącego powszechne usługi pocztowe, a na żądanie Komisji Europejskiej – informacji o przyjętych wskaźnikach terminowości doręczeń dla powszechnych usług pocztowych w obrocie krajowym.

Zadania Prezesa UKE wynikające z ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych:

 1. prowadzenie spraw związanych z rozwojem infrastruktury telekomunikacyjnej w Polsce,
 2. nadzorowanie zadań wynikających z Ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych:
 • wydawanie, na wniosek jst, opinii, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych,
 • opracowywanie projektów decyzji o współkorzystaniu lub o dostępie do infrastruktury technicznej,
 • opracowywanie projektów decyzji o dostępie telekomunikacyjnym oraz o dostępie do infrastruktury technicznej, których stroną nie jest przedsiębiorca telekomunikacyjny,
 • sporządzanie, w formie elektronicznej, inwentaryzacji przedstawiającej pokrycie kraju istniejącą infrastrukturą telekomunikacyjną,
 • opracowywanie projektów opinii dotyczących studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
 • przygotowywanie projektów skarg Prezesa na uchwały w sprawie uchwalenia planu miejscowego, w zakresie telekomunikacji,
 • reprezentowanie Prezesa w postępowaniu w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej,
 • gromadzenie i przekazywanie do Gabinetu Prezesa informacji o ogłoszeniu zamiaru udostępnienia kanału technologicznego przez zarządcę drogi wraz z odesłaniem do strony BIP UKE, na której informacja została opublikowana,
 • występowanie do zarządcy drogi o udzielenie informacji o kanałach technologicznych zlokalizowanych w pasie drogowym na obszarze jego właściwości,
 • opracowywanie projektów decyzji, o których mowa w art. 77 ust. 3 ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych,
 • dokonywanie analiz związanych z określeniem wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla sieci telekomunikacyjnych w celu zapewnienia wzajemnej kompatybilności i połączalności tych sieci.

Zadania Prezesa UKE wynikające z ustawy o wdrożeniu naziemnej telewizji cyfrowej:

 • określanie terminów wdrażania naziemnej telewizji cyfrowej na poszczególnych obszarach terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • zamieszczanie w BIP UKE informacji o ww. terminach oraz obszarach terytorium RP, na których nadawca rozpowszechniający program telewizyjny w sposób analogowy drogą rozsiewczą naziemną ma zaprzestać wykorzystywania częstotliwości w służbie radiodyfuzyjnej do tego wykorzystywanych,
 • nakładanie kar pieniężnych na podmioty, które nie wykonują lub wykonują niezgodnie z ustawą określonych obowiązków, w zakresie: zaprzestania wykorzystywania częstotliwości w służbie radiodyfuzyjnej w celu rozpowszechniania programu telewizyjnego w sposób analogowy drogą rozsiewczą naziemną w określonym terminie, zapewniania użytkownikom nieodpłatnego dostępu do określonych programów telewizyjnych oraz pokrycia sygnałem multipleksów I i II określonego terytorium RP.

źródło: www.uke.gov.pl

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Email and Name is required.