Kontrole Prezesa UKE

15 października 2015
0

Ostatnio nasiliły się pytania kierowane do kancelarii dotyczące kontroli prowadzonych przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Poniżej znajdą Państwo informacje dotyczące takich kontroli.

Na początku należy przytoczyć ogólne kwestie związane z procedurą dokonywania kontroli przez pracowników UKE.

Na podstawie art. 79 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej kontrola wszczynana jest nie wcześniej niż w ciągu 7 dni i nie później niż w ciągu 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli. Kontrolę można odroczyć nieznacznie w czasie poprzez złożenia sprzeciwu w trybie art. 84 c ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, a następnie wniesienia zażalenia na postanowienie o kontynuowaniu czynności kontrolnych. To pozwoli wydłużyć czas i przygotować się lepiej do ewentualnej kontroli.

Pracownicy UKE powinni okazać legitymację przed kontrolą lub odpowiednie upoważnienie.

Należy pamiętać, że zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej przedsiębiorca jest obowiązany prowadzić i przechowywać w swojej siedzibie książkę kontroli oraz upoważnienia i protokoły kontroli. Książka kontroli może mieć formę zbioru dokumentów. Książka kontroli służy przedsiębiorcy do dokumentowania liczby i czasu trwania kontroli jego działalności.

Zgodnie z art. 200 ust. 1 prawa telekomunikacyjnego pracownikom UKE przysługuje, po okazaniu legitymacji służbowej oraz doręczeniu upoważnienia do przeprowadzenia kontroli, prawo:

1) dostępu do materiałów, dokumentów oraz innych danych niezbędnych do przeprowadzenia kontroli, a także sporządzania ich kopii;

2) wstępu do wszystkich obiektów i nieruchomości oraz pomieszczeń kontrolowanej jednostki;

3) prowadzenia oględzin kontrolowanych sieci telekomunikacyjnych i aparatury;

4) zabezpieczenia przed dalszym używaniem lub przyjęcia do depozytu urządzeń radiowych używanych bez wymaganego pozwolenia lub obsługiwanych przez nieuprawnioną osobę;

5) czasowego zajęcia aparatury w celu przeprowadzenia badań prowadzących do ustalenia przyczyn szkodliwych zakłóceń;

6) nieodpłatnego pobierania próbek wprowadzonej do obrotu lub oddanej do użytku aparatury, w tym telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i urządzeń radiowych, w celu przeprowadzenia badań w zakresie spełniania przez tę aparaturę zasadniczych wymagań oraz zatrzymania próbek do czasu prawomocnego zakończenia postępowania;

6a) nieodpłatnego pobierania próbek wprowadzonych do obrotu lub oddanych do użytku wyrobów, oraz zatrzymania próbek do czasu prawomocnego zakończenia postępowania;

6b) nieodpłatnego pobierania próbek wprowadzanych do obrotu lub oddawanych do użytku produktów oraz zatrzymania próbek do czasu prawomocnego zakończenia postępowania;

7) wykonywania czynności kontrolno-pomiarowych, badań sieci telekomunikacyjnych, urządzeń telekomunikacyjnych oraz innej aparatury, a także kontroli jakości świadczonych usług telekomunikacyjnych.

Na podstawie art. 201 § 1 prawa telekomunikacyjnego, jeżeli przedsiębiorca telekomunikacyjny nie wypełnia odnoszących się do niego obowiązków wynikających z ustawy lub decyzji wydanej przez Prezesa UKE, Prezes UKE wydaje zalecenia pokontrolne, w których wzywa podmiot kontrolowany do usunięcia nieprawidłowości lub udzielenia wyjaśnień. Usunięcie nieprawidłowości lub udzielenie wyjaśnień powinno nastąpić w terminie wskazanym przez Prezesa UKE, nie krótszym niż 30 dni od dnia doręczenia zaleceń pokontrolnych podmiotowi kontrolowanemu. Nie wykonanie zaleceń pokontrolnych może spowodować nałożenie przez organ kary finansowej, a także podjęcie stosownych działań zmierzających do usunięcia zagrożeń spowodowanych nie wypełnianiem obowiązku przez przedsiębiorcę telekomunikacyjnego.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Email and Name is required.