Korzystanie przez ISP ze słupów energetycznych i innej infrastruktury

Czy przedsiębiorca telekomunikacyjny może celem wykonania sieci telekomunikacyjnej wykorzystać słupy energetyczne i inną infrastrukturę techniczną?

Zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych podmioty wykonujące zadana z zakresu użyteczności publicznej (w rozumieniu ustawy m.in. przedsiębiorca energetyczny, właściciel trakcji kolejowej, podmiot zapewniający oświetlenie na terenie gminy, czy nawet zaopatrzenie w wodę) zapewnia przedsiębiorcom telekomunikacyjnym dostęp do infrastruktury technicznej, w tym współkorzystanie z niej, w celu realizacji szybkiej sieci telekomunikacyjnej. Dostęp taki, w myśl ust. 2 powyższego przepisu jest odpłatny. W sprawie dostępu obowiązuje procedura UKE, niemal analogiczna jak w przypadku dostępu do nieruchomości w celu świadczenia usług w budynku.

Celem uzyskania dostępu w pierwszej kolejności należy złożyć wniosek o dostęp wraz ze wskazaniem elementów infrastruktury technicznej, z których zamierza się skorzystać. W związku jednak z nowelizacją ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych z lipca 2016 r. ustawy uzyskanie informacji o infrastrukturze jest dużo łatwiejsze, bowiem na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy operator powinien przekazać informacje o infrastrukturze zainteresowanemu przedsiębiorcy w zakresie lokalizacji, w tym przebiegu infrastruktury technicznej, charakterystyki i aktualnego sposobu użytkowania infrastruktury technicznej, czy danych kontaktowych operatora sieci w sprawach
dostępu do infrastruktury technicznej. We wniosku należy również określić infrastrukturę szybkiej sieci telekomunikacyjnej, planowaną do realizacji, wraz ze wstępnym harmonogramem jej realizacji.

Podmiot świadczący usługi użyteczności publicznej, jak np. przedsiębiorca energetyczny może odmówić przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu dostępu do infrastruktury technicznej, wyłącznie w przypadkach gdy:
1) umieszczenie elementów sieci telekomunikacyjnej w infrastrukturze technicznej objętej wnioskiem nie jest możliwe ze względów technicznych;
2) nie ma dostępnej przestrzeni do umieszczenia elementów sieci telekomunikacyjnej, z uwzględnieniem przyszłego zapotrzebowania operatora sieci na miejsce w infrastrukturze technicznej objętej wnioskiem, co wynika z przedstawionego przez operatora sieci harmonogramu planowanej do realizacji inwestycji obejmującej pozostałe miejsce w infrastrukturze technicznej;
3) nie jest możliwe wykorzystanie infrastruktury technicznej ze względu na bezpieczeństwo publiczne, zdrowie publiczne, integralność i bezpieczeństwo sieci, w szczególności infrastruktury krytycznej;
4) planowane usługi telekomunikacyjne mogą spowodować poważne zakłócenia w świadczeniu innych usług za pośrednictwem tej samej infrastruktury technicznej;
5) zapewnia przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu inny niż określony we wniosku, skuteczny dostęp do infrastruktury technicznej, który spełnia potrzeby przedsiębiorcy telekomunikacyjnego w zakresie zapewnienia szybkich sieci telekomunikacyjnych i jest oferowany na warunkach niezakłócających uczciwej konkurencji.
Jeżeli właściciel infrastruktury technicznej odmawia dostępu do infrastruktury jest on obowiązany przedstawić wnioskodawcy na piśmie szczegółowo uzasadnione przyczyny odmowy dostępu do infrastruktury technicznej nie później niż w terminie 60 dni od dnia otrzymania wniosku.

W przypadku niepodjęcia przez przedsiębiorcę energetycznego negocjacji w sprawie zawarcia umowy o dostępie do infrastruktury technicznej przez operatora sieci, odmowy udzielenia tego dostępu lub niezawarcia umowy o dostępie do infrastruktury technicznej w terminie 60 dni od dnia złożenia wniosku o taki dostęp każda ze stron może zwrócić się do Prezesa UKE z wnioskiem o wydanie decyzji w sprawie dostępu do infrastruktury technicznej.

Prezes UKE powinien wydać decyzję w zakresie dostępu w terminie 60 dni od dnia złożenia wniosku o jej wydanie. Przesłankami decyzji są m.in. zapewnienie niedyskryminacyjnych i proporcjonalnych warunków dostępu. Prezes UKE, wydając decyzję w sprawie dostępu do infrastruktury technicznej kieruje się również, tym, aby opłaty z tego tytułu umożliwiały zwrot poniesionych przez przedsiębiorcę telekomunikacyjnego kosztów. Istotne są również cele wynikające z dyrektywy ramowej, a także wpływ dostępu do infrastruktury technicznej na plan biznesowy tego przedsiębiorcy telekomunikacyjnego, w szczególności na realizowane przez niego inwestycje dotyczące szybkich sieci telekomunikacyjnych.

W zakresie dostępu do słupów energetycznych Prezesa UKE wydawał już decyzję umożliwiające z ich korzystanie (m.in.) decyzje nr DRI-ZWZ-6175-3/13(69) oraz DRI-ZWZ-6175-2/13(93)). Z treści decyzji wynikają również pewne tendencje organu do regulowania praw i zobowiązań stron wynikających z dostępem,

Należy również pamiętać, że podwieszanie pod infrastrukturę techniczną umieszczoną w pasie drogowym światłowodów lub innej infrastruktury telekomunikacyjnej wymaga uzyskania decyzji w zakresie zajęcia pasa drogowego.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Email and Name is required.