Niektóre obowiązki dotyczące udogodnień dla osób niepełnosprawnych

W dniu 10 października 2014 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 26 marca 2014 r. ws. szczegółowych wymagań dotyczących świadczenia udogodnień dla osób niepełnosprawnych przez dostawców publicznie dostępnych usług telefonicznych. Szereg obowiązków wynikających z tego rozporządzenia dostawcy usług winni stosować od 9 kwietnia 2015r.

W związku z tym, na dostawców usług telekomunikacyjnych, oferujących usługi telefoniczne (telefonii stacjonarnej, w tym usługi VoIP, jak również telefonii mobilnej) nałożone zostały m. in. następujące obowiązki:

  1. zapewnienie w jednostce obsługującej użytkowników końcowych (najczęściej będzie to biuro obsługi abonenta) obsługi osób niepełnosprawnych (niesłyszących, niemówiących, słabowidzących) na stanowisku wyposażonym w odpowiednie urządzenie umożliwiające komunikację (komputer, tablet itp.) – urządzenie takie powinno również zapewniać komunikację osoby niesłyszącej lub niemówiącej z tłumaczem polskiego języka migowego lub systemu językowo – migowego w czasie rzeczywistym (obowiązek ten jest spełniony jeżeli w BOK istnieje dostęp do takiego tłumacza);
  2. oznakowanie jednostki obsługującej użytkowników końcowych, zgodnie z załącznikami do rozporządzenia;
  3. udostępnienie w jednostkach obsługujących użytkowników końcowych danego dostawcy usług informacji o wszystkich udogodnieniach dla osób niepełnosprawnych (informacja sporządzona dużą czcionką);
  4. udostępnienie w jednostkach obsługujących użytkowników końcowych danego dostawcy usług ogólnych warunków umowy o świadczenie publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych, jej wzoru, cennika usług telekomunikacyjnych i regulaminu świadczenia publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych – w sposób jednoznaczny, łatwy i zrozumiały, sporządzony na papierze przy użyciu dużej czcionki oraz w postaci elektronicznej w formacie tekstowym na stronie internetowej;
  5. przekazywanie na każde żądanie abonenta będącego osobą niepełnosprawną informacji o oferowanych przez tego dostawcę usług, wszystkich udogodnieniach dla osób niepełnosprawnych, w postaci papierowej lub w postaci elektronicznej na udostępniony w tym celu przez abonenta adres poczty elektronicznej, z zastrzeżeniem, że w przypadku osoby niewidomej lub słabowidzącej takie informacje powinny być sporządzane na papierze w alfabecie Braille’a lub przy użyciu dużej czcionki, a w przypadku wysyłania ich pocztą elektroniczną – w formacie tekstowym;
  6. w ofercie dostawców powinny być modele telefonów (i inne urządzenia końcowe) dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych;
  7. dostawca usług ma zapewniać pomoc w odpowiednim skonfigurowaniu urządzenia lub usługi telefonicznej u niepełnosprawnego abonenta.
  8. Dostosowanie swojej strony internetowej i udostępnianych za jej pośrednictwem informacji do wymagań Web Content Accessibility Guidelines (WCAG 2.0), z uwzględnieniem poziomu AA.

Link do rozporządzenia: tekst Rozporządzenia MAiC

Prezes UKE sprawdza, czy i jak spełniane są te obowiązki przez dostawców usług, o czym pisałem w poprzednim wpisie.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Email and Name is required.