Nowa wysokość opłat sądowych

26 lipca 2019
0

Dnia 24 lipca 2019 r. Prezydent RP podpisał ustawę o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw. W przepisach przejściowych i końcowych wskazano, iż ustawa wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia. Od powyższej reguły przewidziano jednak szereg odstępstw, m.in. dla regulacji dotyczącej kosztów sądowych, dla której vacatio legis wynosi 14 dni.

Jeżeli borykacie się Państwo z problemem notorycznego braku regulowania zaległych faktur, do dnia 21 sierpnia 2019 r. mogą Państwo skierować do sądu pozew o zapłatę z niższą opłatą sądową. Od tego dnia wzrośnie bowiem wysokość opłaty sądowej w sprawach rozpoznawanych w postępowaniu uproszczonym. Dotychczasowy art. 28 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych został bowiem uchylony, a w jego miejsce zastosowanie znajdzie art. 13 znowelizowanej ustawy, zgodnie z którym w sprawach o prawa majątkowe pobiera się od pisma opłatę stałą ustaloną według wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu zaskarżenia wynoszącej:

  1. do 500 złotych – w kwocie 30 złotych;
  2. ponad 500 złotych do 1500 złotych – w kwocie 100 złotych;
  3. ponad 1500 złotych do 4000 złotych – w kwocie 200 złotych;
  4. ponad 4000 złotych do 7500 złotych – w kwocie 400 złotych;
  5. ponad 7500 złotych do 10 000 złotych – w kwocie 500 złotych;
  6. ponad 10 000 złotych do 15 000 złotych – w kwocie 750 złotych;
  7. ponad 15 000 złotych do 20 000 złotych – w kwocie 1000 złotych.

Należy przypomnieć, iż dotychczas opłata sądowa od pozwu rozpoznawanym w postępowaniu uproszczonym przy wartości przedmiotu zaskarżenia do 2000 złotych wynosi 30 zł, ponad 2000 zł do 5000 zł – 100 zł, ponad 5000 zł do 75000 zł – 250 złotych. Przy wartości przedmiotu sporu powyżej 7500 zł opłata sądowa wynosi 300 zł.

Nadto swoiste novum stanowić będzie opłata od wniosku o doręczenie orzeczenia wraz z uzasadnieniem. Dotychczas wymieniony wniosek w ogóle nie podlegał opłacie. Tymczasem, po wejściu w życie znowelizowanych przepisów, doręczenie orzeczenia lub zarządzenia z uzasadnieniem podlegać będzie opłacie stałej w wysokości 100 zł. Ustawodawca przyjął jednak, że opłata ta zaliczana będzie na poczet opłaty od środka zaskarżenia, o ile taki zostanie przez stronę wniesiony.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Email and Name is required.