Nowe wymogi formalne wniosku do Prezesa UKE o wydanie decyzji ws. dostępu do budynku

8 listopada 2019
0

W związku z nowelizacją ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (inaczej „megaustawa”) doprecyzowano treść wniosku, który powinien być składany do Prezesa UKE w przypadku w związku z uzyskaniem dostępu do nieruchomości na potrzeby świadczenia usług telekomunikacyjnych w budynku.

Zgodnie z wprowadzonym art. 21 ust. 2a, w związku z art. 30 ust. 5 megaustawy, do wniosku do Prezesa UKE o wydanie decyzji w sprawie dostępu do infrastruktury technicznej dołącza się:

1) wniosek w sprawie zawarcia umowy o dostęp do nieruchomości;

2) potwierdzenie doręczenia drugiej stronie lub potwierdzenie nadania przesyłką poleconą wniosku, o którym mowa powyżej;

3) dokumenty z negocjacji prowadzonych z drugą stroną, o ile druga strona podjęła negocjacje;

4) projekt umowy o dostępie do infrastruktury technicznej, z zaznaczeniem tych części umowy, co do których strony nie doszły do porozumienia.

Co więcej w art. 30 ust. 5 pkt 4 megaustawy wskazano, że we wniosku należy również podać numer księgi wieczystej nieruchomości, do której ma być zapewniony dostęp.

Brak zamieszczenia wymaganych informacji skutkować będzie z pewnością wzywaniem do uzupełnienia braków pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania. Z uwagi na powyższe, aby nie wydłużać procedury przed Urzędem Komunikacji Elektronicznej należy prawidłowo i kompletnie sformułować już sam początkowy wniosek do właściciela lub zarządcy nieruchomości.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Email and Name is required.