Nowy rodzaj umowy z abonentem

25 listopada 2019
0

Do wejścia w życie ostatniej nowelizacji Megaustawy przyłączenie do sieci było jednym z elementów umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych.

Zobowiązanie zawarte z abonentem (zwłaszcza konsumentem) w zakresie samego tylko przyłączenia do sieci wywoływało spór, zwłaszcza w przypadku braku zawarcia umowy z elementami umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych, czy wymaganiem od Abonenta zwrotu ulgi w sytuacji niezawarcia przez Abonenta umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych w ustalonym z nim czasie.

Ostatnie nowelizacja wprowadziła (poprzez art. 57a ustawy prawo telekomunikacyjne) możliwość zawarcia z abonentem umowy o realizację przyłącza telekomunikacyjnego. Umowa taka powinna zawierać co najmniej:

1) wysokości opłaty przyłączeniowej, ustalonej jako uzasadniona część kosztu realizacji przyłącza telekomunikacyjnego;

2) technologii realizacji przyłącza telekomunikacyjnego;

3) fizycznego przebiegu przyłącza telekomunikacyjnego w zakresie, w jakim dotyczy nieruchomości będącej własnością lub w posiadaniu albo w zarządzie użytkownika końcowego;

4) terminu realizacji przyłącza telekomunikacyjnego;

5) odpowiedzialności stron za niedotrzymanie warunków umowy, w szczególności odpowiedzialności dostawcy usług za niedotrzymanie terminu realizacji przyłącza telekomunikacyjnego;

6) okresu, na jaki została zawarta umowa, który nie może być dłuższy niż 60 miesięcy, oraz warunków jej rozwiązania;

7) sposobu uiszczenia opłaty przyłączeniowej.

Ustawodawca tym samym przesądził, że tego rodzaju umowa nie stanowi umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych.

W przypadku niedotrzymania przez dostawcę usług terminu realizacji przyłącza telekomunikacyjnego, użytkownik końcowy jest uprawniony do wypowiedzenia umowy o realizację przyłącza telekomunikacyjnego oraz związanej z nią umowy o świadczenie publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych, w tym o zapewnienie przyłączenia do publicznej sieci telekomunikacyjnej. W razie skorzystania z prawa do wypowiedzenia umowy dostawcy usług nie przysługuje opłata przyłączeniowa, a część opłaty przyłączeniowej uiszczona przez użytkownika końcowego do dnia wypowiedzenia umowy podlega zwrotowi.

Dostawca usług, który oferuje możliwość zawarcia umowy o realizację przyłącza telekomunikacyjnego, publikuje na swojej stronie internetowej regulamin świadczenia usług w zakresie realizacji tych przyłączy.

Dodatkowo warto wskazać, że dostawcy usług powinni również dysponować odpowiednim regulaminem świadczenia usług w zakresie przyłączenia do sieci, dostępnym na stronie internetowej.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Email and Name is required.