Obowiązek informacyjny PIT

21 lutego 2020
0

Ustawodawca nie ułatwia przedsiębiorcom telekomunikacyjnym prowadzenia działalności gospodarczej. W związku z uruchomieniem Punktu Informacyjnego ds. Telekomunikacji czeka na Państwa nowy obowiązek informacyjny. Zgodnie z art. 29c ust. 1 ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych operator sieci przekazuje Prezesowi UKE w systemie teleinformatycznym, posiadane w postaci elektronicznej informacje, o:

1) istniejącej infrastrukturze technicznej, innej niż infrastruktura objęta inwentaryzacją (chodzi o infrastrukturę objętą SIIS tj.:   informacje o usługach telefonicznych, usługach transmisji danych zapewniających szerokopasmowy dostęp do Internetu i usługach rozprowadzania programów radiowych i telewizyjnych, świadczonych w oparciu o infrastrukturę telekomunikacyjną i publiczne sieci telekomunikacyjne zapewniające szerokopasmowy dostęp do Internetu oraz pokrycie istniejącą infrastrukturą telekomunikacyjną i publicznymi sieciami telekomunikacyjnymi zapewniającymi lub umożliwiającymi zapewnienie szerokopasmowego dostępu do Internetu, z odrębnym zaznaczeniem łączy światłowodowych i sieci bezprzewodowych, oraz budynkami umożliwiającymi kolokację), a także o kanałach technologicznych, określających:

a) ich lokalizację i przebieg,

b) rodzaj i aktualny stan oraz sposób użytkowania,

c) dane kontaktowe w sprawach dostępu;

2) planach inwestycyjnych w zakresie wykonywanych lub planowanych robót budowlanych, finansowanych w całości lub w części ze środków publicznych, dotyczących infrastruktury technicznej lub kanałów technologicznych, określających:

a) lokalizację i rodzaj robót,

b) element infrastruktury technicznej lub kanału technologicznego, którego roboty dotyczą,

c) przewidywaną datę rozpoczęcia robót i czas ich trwania,

d) dane kontaktowe w sprawach koordynacji robót budowlanych;

w celu ich udostępniania przez punkt informacyjny do spraw telekomunikacji. Operator sieci przekazuje te informacje corocznie w terminie  do dnia 31 marca według stanu faktycznego i prawnego na dzień 31 grudnia poprzedniego roku. Obowiązek wskazany w zdaniu drugim dotyczy również aktualizacji informacji przekazanych Prezesowi UKE w celu ich udostępniania przez punkt informacyjny do spraw telekomunikacji.

Operatorem sieci zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 8 ustawy jest m.in. przedsiębiorca telekomunikacyjny. Infrastrukturą techniczną z kolei jest każdy element infrastruktury lub sieci, który może służyć do umieszczenia w nim lub na nim elementów infrastruktury lub sieci telekomunikacyjnej, nie stając się jednocześnie aktywnym elementem tej sieci telekomunikacyjnej, taki jak rurociągi, kanalizacja, maszty, kanały, komory, studzienki, szafki, budynki i wejścia do budynków, instalacje antenowe, wieże i słupy, z wyłączeniem kabli, w tym włókien światłowodowych.

W tym roku przekazywane będą:

  • dane o istniejącej infrastrukturze technicznej, innej niż infrastruktura objęta inwentaryzacją, a także o kanałach technologicznych – w terminie do 31 marca 2020 r. zgodnie ze stanem na 31 grudnia 2019 r.,
  • dane o planach inwestycyjnych w zakresie wykonywanych lub planowanych robót budowlanych, finansowanych w całości lub w części ze środków publicznych, dotyczących infrastruktury technicznej lub kanałów technologicznych – w terminie do 31 marca 2020 r. zgodnie ze stanem na 31 grudnia 2019 r.

Szczegóły związane z procesem przekazania danych (zakres danych, format danych oraz formularze służące ich przekazaniu) określone zostały w treści rozporządzenia Ministra Cyfryzacji z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie informacji o infrastrukturze technicznej i kanałach technologicznych oraz o stawkach opłat za zajęcie pasa drogowego.

Obowiązek ten dotyczy niestety również przedsiębiorców telekomunikacyjnych dysponujących własną infrastrukturą, jak np. kanalizacja, słupy itp.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Email and Name is required.