Obowiązek rejestracji kart prepaid

W związku z wprowadzeniem w życie ustawy o działaniach antyterrorystycznych od dnia 25 lipca 2016 r. przy sprzedaży kart prepaid (dot. to najczęściej telefonii mobilnej i Internetu mobilnego) wymagane jest uzyskanie od abonenta będącego osobą fizyczną następujących danych:

  1. a) imienia i nazwiska,
  2. b) numeru PESEL, jeżeli abonent go posiada, albo nazwy, serii i numeru dokumentu potwierdzającego tożsamość, a w przypadku cudzoziemca, który nie jest obywatelem państwa członkowskiego albo Konfederacji Szwajcarskiej – numeru paszportu lub karty pobytu.

W przypadku abonenta niebędącego osobą fizyczną konieczne będzie natomiast uzyskanie następujących danych:

  1. a) nazwy,
  2. b) numeru identyfikacyjnego REGON lub NIP lub numeru w Krajowym Rejestrze Sądowym albo ewidencji działalności gospodarczej, lub innym właściwym rejestrze.

Dane te należy zweryfikować przed rozpoczęciem świadczenia usług dokumentami potwierdzającymi tożsamość abonenta lub wpisem we właściwym rejestrze.

Co istotne, zgodnie ze stanowiskiem UKE (https://www.uke.gov.pl/obowiazek-rejestracji-kart-prepaid-20219) potwierdzenie danych abonenta będącego osobą fizyczną następuje za okazaniem dowodu osobistego lub paszportu. Natomiast skany, kopie i ksera nie są dokumentami i na ich podstawie nie można dokonać rejestracji numeru.

Powyższe rodzi poważne utrudnienia w przypadku sprzedaży usług przedpłaconych za pośrednictwem sieci Internet.

Co więcej karty prepaid zakupione przed 25 lipca należy zarejestrować do 1 lutego 2017 r. (art. 60 ust. 1 ustawy o działaniach antyterrorystycznych).

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Email and Name is required.