Orange Polska SA nie jest operatorem o znaczącej pozycji rynkowej dla stacjonarnych usług telefonicznych

W dniu 29 kwietnia 2015 r. Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej wydał decyzje zdejmujące obowiązki regulacyjne wobec Orange Polska S.A. na detalicznych rynkach świadczenia usług krajowych i międzynarodowych połączeń telefonicznych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej dla klientów indywidualnych oraz dla klientów biznesowych (rynki 3-6/2003), uznając że na rynkach tych występuje skuteczna konkurencja.

Od 2007 r. na wskazanych rynkach obowiązki regulacyjne obciążały Orange Polska S.A. Na podstawie przeprowadzonych w 2013 i 2014 r. analiz, Prezes UKE uznał, iż Orange Polska S.A. nie zajmuje już znaczącej pozycji rynkowej na detalicznych rynkach świadczenia usług krajowych i międzynarodowych połączeń telefonicznych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej dla klientów indywidualnych oraz dla klientów biznesowych. Trzeba przy tym zaznaczyć, iż określając stan rynku pod kątem występowania operatora o pozycji znaczącej, Prezes UKE nie koncentrował się wyłącznie na poziomie udziałów rynkowych poszczególnych przedsiębiorców telekomunikacyjnych, lecz przeprowadził kompleksową, perspektywiczną analizę kształtowania się trendów rynkowych. Ocena w szczególności takich czynników, jak:
  • możliwość świadczenia przez operatorów alternatywnych usług na przedmiotowych rynkach bez konieczności ponoszenia istotnych nakładów na infrastrukturę, dzięki możliwości hurtowego dostępu do sieci Orange (WLR) oraz dzięki uwolnieniu lokalnej pętli abonenckiej (LLU),
  • postępująca konwergencja usług telekomunikacyjnych w ramach szerszego trendu rozwoju technologii All-IP pozwalająca w sposób istotny zmniejszyć koszty świadczenia poszczególnych usług, albowiem operator może je zaoferować w ramach jednej platformy, nie jest zmuszony do rozwoju odrębnej infrastruktury technicznej dla potrzeb świadczenia każdej z nich,
  • rozwój konkurencji ze strony operatorów, których podstawowym obszarem działalności nie jest dostarczanie usług telefonii stacjonarnej, tzn. głównie sieci telewizji kablowych,
  • rozwój usług telefonii ruchomej i wynikająca stąd presja konkurencyjna,

uzasadnia wniosek, iż obecna pozycja rynkowa regulowanego dotąd podmiotu (Orange Polska S.A.) nie umożliwia tej spółce działania w znacznym stopniu niezależnie od konkurentów, klientów i konsumentów.
Należy również podkreślić, iż stanowisko Prezesa UKE, które znalazło wyraz w omawianych decyzjach, zostało zaakceptowane przez Komisję Europejską oraz Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, wpisując się w szerszy trend deregulacji telekomunikacyjnych rynków detalicznych w Unii Europejskiej.

Link do wpisu na stronie www.uke.gov.pl, pod którym możliwe są do pobrania decyzje deregulacyjne Prezesa UKE dotyczące ORANGE Polska S.A.

źródło: uke.gov.pl

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Email and Name is required.