Prezes UKE sprawdza czy przedsiębiorcy telekomunikacyjni stosują udogodnienia dla osób niepełnosprawnych

W  dniu 10 kwietnia 2015 r. weszła w życie kolejna część przepisów rozporządzenia  Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących świadczenia udogodnień dla osób niepełnosprawnych przez dostawców publicznie dostępnych usług telefonicznych (Dz.U. z 2014 r., poz. 464). Tym samym, od tego dnia obowiązuje już większość przepisów Rozporządzenia, albowiem obowiązki, które wejdą w życie w roku 2016 dotyczą wyłącznie dostosowania stron internetowych przez dostawców usług zgodnie ze standardem WCAG 2.0.

Podkreślić należy, iż nowelizacja ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 243, ze zmianami) nałożyła na wszystkich dostawców publicznie dostępnych usług telefonicznych obowiązek zapewnienia, w miarę możliwości technicznych, użytkownikom końcowym będącym osobami niepełnosprawnymi, dostępu do świadczonych przez nich usług telefonicznych równoważnego dostępowi, z jakiego korzysta większość użytkowników końcowych (art. 79c ust. 1). Uprzednio obowiązek świadczenia udogodnień dla osób niepełnosprawnych spoczywał tylko na przedsiębiorcy wyznaczonym do świadczenia usług wchodzących w skład usługi powszechnej.

Prezes UKE, wykonując czynności z zakresu interwencji i kontroli funkcjonowania rynku telekomunikacyjnego, informuje, iż wystąpił do dostawców publicznie dostępnych usług telefonicznych z prośbą o przedstawienie szczegółowych informacji dotyczących świadczenia przez nich udogodnień dla osób niepełnosprawnych. Uzyskane informacje posłużą do weryfikacji stopnia realizacji przez dostawców publicznie dostępnych usług telefonicznych nałożonych na nich prawem obowiązków  w tym obszarze.

Zakres informacji podlegających przekazaniu Prezesowi UKE zawarty został w formularzu dostępnym pod linkiem: formularz UKE – udogodnienia dla osób niepełnosprawnych.

źródło: www.uke.gov.pl

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Email and Name is required.