Projekt Prezesa UKE dot. tymczasowego zachowania ciągłości świadczenia usług

12 listopada 2020
0

Obecny projekt Prezesa UKE, o którym wspominałem w poprzednim wpisie, zakłada stworzenie odpowiednich procedur, które mają regulować zachowanie ciągłości świadczenia usług do czasu utworzenia elektronicznego systemu danych. Procedura ta ma wyglądać następująco:

 1. Abonent, który chciałby zmienić dostawcę usług będzie musiał skontaktować się z nowym dostawcą w specjalnie stworzonym do tego kanale.
 2. Następnie, nowy dostawca zweryfikuje, czy istnieje możliwość świadczenia usług dla abonenta w jego lokalizacji. Oczywiście jeżeli dostawca nie ma takiej możliwości to nie dochodzi do zmiany dostawcy usługi.
 3. Gdy zmiana dostawcy usług jest możliwa, to abonent będzie musiał złożyć wniosek
  o zachowanie ciągłości świadczenia usług w związku ze zmianą dostawcy usługi dostępu do Internetu. Wniosek będzie musiał zawierać:
  1. Dane umożliwiające identyfikację abonenta i identyfikację usługi dostępu: imię
   i nazwisko, nr PESEL/NIP/REGON, e-mail/telefon, identyfikator usługi, adres instalacji;
  2. e-mail do nowego dostawcy usług, który ma służyć do komunikacji między dostawcami; 
  3. Wskazaną przez nowego dostawce najwcześniejszą możliwą datę, w której możliwa będzie instalacja usługi dostępu;
  4. pouczenie dla abonenta o kolejnych krokach jakie powinny zostać wykonane;
  5. informację dla obecnego dostawcy o krokach które powinien wykonać po otrzymaniu wniosku wraz z wypowiedzeniem umowy.

               Nowy dostawca wyda abonentowi kopię złożonego wniosku.

 1. W terminie 21 dni od dnia złożenia wniosku, abonent wypowie umowę z dotychczasowym dostawcą (w formie przewidzianej w umowie). Wraz z wypowiedzeniem abonent musi wyrazić chęć zapewnienia ciągłości działania usługi przez nowego i dotychczasowego dostawcę. Wraz z wypowiedzeniem abonent musi tez dostarczyć dotychczasowemu dostawcy kopię wniosku o zachowanie ciągłości świadczenia usług.
 2. Dotychczasowy dostawca wskazuje najwcześniejszy możliwy termin rozwiązania umowy, który to jest też planowaną datą zaprzestania świadczenia usługi.  Termin ten jest przesyłany drogą mailową do nowego dostawcy oraz do abonenta. Treść i szablon wiadomości zostanie najpewniej w jakiś sposób ustandaryzowany.
 3. Nowy dostawca zawiera umowę o świadczenie usługi dostępu i przeprowadza proces dostarczenia usługi na podstawie informacji o planowanej dacie rozwiązania umowy
  z poprzednim dostawcą. O skutecznie przeprowadzonym procesie dostarczenia usługi nowy dostawca powiadamia dotychczasowego dostawę i ta wiadomość jest podstawą do rozwiązania umowy i zaprzestania dostarczania usługi. Przekazanie wiadomości oraz rozwiązanie i zaprzestanie świadczenia usług mają miejsce tego samego dnia.
 4. Jeżeli jednak w terminie 30 dni od planowanej daty zaprzestania świadczenia usługi, dotychczasowy dostawca nie otrzyma od nowego dostawcy mailowego potwierdzenia skutecznego przeprowadzenia procesu, nadal jest świadczona usługa dla abonenta i nie dochodzi do rozwiązania umowy to uznaje się, że wniosek został anulowany

Dodatkowo dla celów sprawozdawczych i kontroli tego procesu, nowy dostawca gromadzi
i przetwarza dane spraw objętych tym procesem. Nowy dostawca będzie miał obowiązek cyklicznego przekazywania Prezesowi UKE raportów zawierających następujące dane statystyczne:

 1. liczba wniosków, których oryginały/ kopie zostały wydane klientom,
 2. liczba wniosków, których proces został zakończony zmianą dostawcy, wraz z podziałem tych informacji na numery RPT dotychczasowych dostawców usług dostępu do Internetu, z zastrzeżeniem, że podział na RPT dotychczasowych dostawców usług będzie stosowany od okresu raportowego rozpoczynającego się w dniu 1 kwietnia 2021 r.,
 3.  liczba przypadków, w których przekroczony został 24-godzinny czas niedostępności usługi – jeśli nowy dostawca usługi posiada takie dane.

Zgodnie z powyższym projektem dane statystyczne mają być przekazywane:

 • przez pierwsze 3 miesiące kalendarzowe od 1 stycznia 2021 co miesiąc, (z tym, że dane za okres od 22 grudnia 2020 r., do 31 grudnia 2020 r. mają znaleźć się w raporcie obejmującym styczeń 2021 r.;
 • od 1 kwietnia 2021 r. raporty i cykle sprawozdawcze mają wynosić kwartał.

Dane będą miały być przekazywane do 15 dnia danego miesiąca lub pierwszego dnia roboczego po tym dniu, gdyby 15 dzień nie był dniem roboczym, elektronicznie za pomocą poczty elektronicznej na specjalnie utworzony adres w formacie xls lub txt. Adres i format zostaną ustalone przez Prezesa UKE.

Należy pamiętać o tym, że jest to tylko projekt zastosowań tymczasowych do czasu utworzenia specjalnego dedykowanego systemu elektronicznego. Przepisy te miałyby wejść w życie 21 grudnia 2020 r., jednakże w tym dniu ma również wejść w życie Prawo Komunikacji Elektronicznej, które obecnie jest w fazie projektowania, dlatego mogą pojawić się jeszcze jakieś zmiany w tej dziedzinie.

O wszelkich zmianach będziemy niezwłocznie Państwu raportować.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Email and Name is required.