Projekt zmian w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów

Trwają prace nad zmianą ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Wnioskodawcą zmian jest Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Projekt nie trafił jeszcze do Sejmu. Aktualnie trwa etap opiniowania projektu prac oraz konsultacje społeczne.
Projekt ustawy przewiduje nowy oręż Prezesa UOKiK w walce z przedsiębiorcami stosującymi klauzule niedozwolone. Poza wydawaniem decyzji w sprawie praktyk ograniczających konkurencję oraz praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów, Prezes UOKiK miałby również wydawać decyzje w sprawie uznania postanowienia umownego za niedozwolone w świetle art. 385(1) kodeksu cywilnego, Rozwiązanie to miałoby odciążyć Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zasypywany tysiącami pozwów o uznanie postanowień umowy za niedozwolone.

Prezes UOKiK, w przypadku wydania decyzji mógłby zobowiązać przedsiębiorcę m. in. do:

  1. poinformowania konsumentów, będących stronami umowy, w której zawarte są klauzule o uznaniu postanowienia za niedozwolone;
  2. złożenia jednokrotnego lub wielokrotnego oświadczenia o treści wskazanej w decyzji;
  3. zwrotu korzyści uzyskanych w związku ze stosowanymi postanowieniami

Zmiany te wynikają z naruszeń praw konsumentów zwłaszcza przez duże instytucje finansowe oferujące tzw, polisolokaty, czy oferujące skomplikowane produkty związane z kredytem. Jednakże zmiany tej ustawy będą dotyczyły także innych przedsiębiorców , w tym tych z branży telekomunikacyjnej.
Zmianie ma także ulec termin, po upływie którego nie będzie można wszcząć postępowania ws. uznania klauzul za niedozwolone. Obecnie termin ten wynosi 6 miesięcy, a ma ulec wydłużeniu do 3 lat od zaprzestania stosowania postanowień.
Szczególne istotna może być również zmiana art. 24 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, dotycząca definicji praktyki naruszającej zborowe interesy konsumenta zaproponowana przez przedstawicieli Sąd Najwyższego. Aktualnie, przesłanką obligatoryjną uznania takiej praktyki jest bezprawność działania przedsiębiorcy. W proponowanej zmianie, ustawy interesy konsumentów naruszać może również działanie sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.
Do wejścia w życie nowelizacji ustawy jeszcze długa droga. Warto być jednak świadomym, że zmiany takie przyjdą i już w chwili obecnej zadbać by stosowane przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych praktyki były zgodne z prawem.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Email and Name is required.