Przenoszenie numerów

Przeniesienie numeru powinno odbywać się na podstawie art. 71 prawa telekomunikacyjnego oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 17 czerwca 2009 r. w sprawie warunków korzystania z uprawnień w publicznych sieciach telefonicznych.

Zgodnie z art. 71 ust. 3 prawa telekomunikacyjnego za przeniesienie numeru nie pobiera się opłat, co oznacza że za samo przeniesienie numeru nie można nałożyć opłaty w cenniku. Abonent powinien uzupełnić i podpisać załączone dokumenty. Ważne jest, ażeby podpisane zostały wszystkie dokumenty oraz uzupełnione zostały wszystkie dane, gdyż w przeciwnym razie wniosek taki może zostać nie rozpoznany przez starego operatora.

Taki zbiór dokumentów nowy operator przesyła staremu operatorowi. Na podstawie § 6 ust. 4 powyższego rozporządzenia wniosek powinien być rozpatrzony przez nowego operatora w czasie:

1) 6 godzin roboczych, gdy abonent będący stroną umowy z dostawca usług zapewniającym przyłączenie do ruchomej publicznej sieci telefonicznej składa wniosek osobiście w jednostce organizacyjnej nowego dostawcy; 

2) 1 dzień roboczy, gdy abonent będący stroną umowy z dostawcą usług zapewniającym przyłączenie do stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej składa wniosek osobiście w jednostce organizacyjnej nowego dostawcy; 

3) 3 dni robocze, gdy abonent będący stroną umowy z dostawcą usług zapewniającym przyłączenie do ruchomej publicznej sieci telefonicznej składa wniosek w inny sposób niż określony w pkt 1; 

4) 14 dni roboczych, gdy abonent będący stroną umowy z dostawcą usług zapewniającym przyłączenie do stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej składa wniosek w inny sposób niż określony w pkt 2.

Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku powinna być niezwłocznie zawarta umowa o świadczenie usługi z nowym operatorem (chyba, że umowa jest zawierana jednocześnie z wnioskiem). Przeniesienie następuje z dniem rozwiązaniu umowy ze starym operatorem. W dniu rozpoczęcia świadczenia usług przez nowego operatora, abonent powinien być poinformowany o tym przez operatora dotychczasowego w sposób wskaznany we wniosku lub oświadczeniu oraz przesyła mu pisemne potwierdzenie przeniesienia numeru.

Przerwy w świadczeniu usług nie powinny wynosić dłużej niż 3 godziny w przypadku telefonii mobilnej i 24 godzin w przypadku telefonii stacjonarnej.

Przeniesienie numeru, na wyraźne żądanie abonenta zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 3, następuje nie później niż w terminie: 

1) 1 dnia roboczego — w przypadku abonentów będących stroną umowy z dostawcą usług zapewniającym przyłączenie do ruchomej publicznej sieci telefonicznej, lub 

2) 7 dni roboczych — w przypadku abonentów będących stroną umowy z dostawcą usług zapewniającym przyłączenie

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Email and Name is required.