Realizacja obowiązku zachowania ciągłości świadczenia usług dostępu do Internetu

29 stycznia 2021
0

Od dnia 21 grudnia 2020 r. Prawo telekomunikacyjne wzbogaciło się o przepisy dot. zachowania ciągłości usług dostępu do Internetu w przypadku wypowiedzenia umowy przez abonenta. Prezes UKE przedstawił obowiązującą procedurę realizacji zachowania ciągłości usług i tryb wymiany komunikatów pomiędzy operatorami i dostawcami usług dostępu.

Abonent, który będzie chciał skorzystać z zachowania ciągłości świadczenia usług dostępu do Internetu, musi złożyć wniosek do nowego dostawcy usług. Nowy dostawca dokona weryfikacji czy możliwe jest dostarczenie usługi dostępu do wskazanej przez abonenta lokalizacji. Jeżeli weryfikacja okaże się pozytywna nowy dostawca, przyjmuje wniosek o zachowanie ciągłości usług.

Wzór wniosku jest określony przez procedurę, a w szczególności powinien zawierać:

  1. dane umożliwiające identyfikację abonenta i identyfikację usługi dostępu: imię
    i nazwisko, nr PESEL/NIP/REGON, e-mail/telefon, identyfikator usługi, adres instalacji; e-mail do nowego dostawcy usług, który ma służyć do komunikacji między dostawcami oraz numer Wniosku;
  2. informację o udzieleniu pełnomocnictwa nowemu dostawcy do wypowiedzenia umowy z dotychczasowym dostawcą lub informację, że abonent będzie wypowiadał umowę samodzielnie;
  3. najwcześniejszą, możliwą datę, w której jest możliwa instalacja usługi dostępu;
  4. pouczenie dla abonenta o krokach, jakie powinien wykonać po otrzymaniu kopii Wniosku;
  5. informację dla dotychczasowego dostawcy o krokach, jakie powinien wykonać po otrzymaniu kopii Wniosku;
  6. informację o sposobie przekazania informacji abonentowi o skutecznie przeprowadzonym procesie dostarczenia usługi dostępu.

Następnie, dotychczasowy dostawca otrzymuje kopię wniosku (może być złożona przez upoważnionego nowego dostawcę lub przez samego abonenta). Złożenie kopii tego wniosku jest równoznaczne z wypowiedzeniem umowy. Kopia wniosku powinna zostać złożona maksymalnie w terminie 21 dni od daty złożenia wniosku.

Po otrzymaniu kopii dotychczasowy dostawca wyznacza najwcześniejszą wynikającą z umowy, datę zaprzestania świadczenia usług, z tym że nie może być ona wcześniejsza niż pierwszy możliwy termin instalacji nowej usługi.  Informacja o terminie zaprzestania świadczenia usług musi zostać przesłana nowemu dostawcy usług w terminie 5 dni roboczych od daty otrzymania kopii wniosku.

Nowy dostawca usług zawiera umowę z abonentem i rozpoczyna proces świadczenia usług przed zaprzestaniem dostarczania usług przez dotychczasowego dostawcę. Dotychczasowy dostawca nie może rozwiązać umowy i zaprzestać świadczenia usług do momentu otrzymania informacji od nowego dostawcy o zakończeniu procesu dostarczania usługi abonentowi. Jeżeli informacja ta została wysłana do godz. 12.00 dnia roboczego, rozwiązanie musi nastąpić w tym samym dniu.

Wniosek uznaje się za anulowany, jeżeli w ciągu 30 dni od planowanej daty zaprzestania świadczenia usług przez dotychczasowego dostawcę nie otrzyma on informacji o skutecznym przeprowadzaniu procesu dostarczania usług od nowego dostawcy.

Abonent może również zrezygnować z tego uprawnienia w każdym czasie, obojgu dostawcom. W tym wypadku dostawca, który otrzyma tę informację, musi powiadomić drugiego dostawcę o tym fakcie.

Proces komunikacji pomiędzy dostawcami usług obecnie jest przeprowadzany z wykorzystaniem drogi mailowej. Dodatkowo wzór wiadomości wymienianych pomiędzy przedsiębiorcami został ściśle określony w tej procedurze.

Powyższą procedurę można znaleźć pod tym linkiem: Wymiana komunikatów – zmiana dostawcy usługi dostępu do internetu – Urząd Komunikacji Elektronicznej (uke.gov.pl)

Należy podkreślić jednak, że jest to tryb tymczasowy do czasu uruchomienia systemu teleinformatycznego. Obowiązek zachowania ciągłości usług będzie również obecny w PKE.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Email and Name is required.