Redukcja kosztów ISP związanych z dostępem telekomunikacyjnym

Niejednokrotnie zdarza się, że zawarli Państwo umowę dostępową do budynku celem zapewnienia w nim telekomunikacji, która to umowa przewiduje obowiązek uiszczania określonych płatności na rzecz wspólnot mieszkaniowych, czy spółdzielni mieszkaniowych. Czy powoduje to, że nie mają Państwo możliwości ingerencji w taką umowę i ,,skazani” są Państwo na konieczność ciągłej regulacji płatności pomimo, że umowy trwać będą jeszcze długi okres? Niekoniecznie.

Zgodnie z art. 30 ust. 3a megaustawy dostęp do nieruchomości w celu zapewnienia telekomunikacji w budynku jest nieodpłatny (poza kosztami energii elektrycznej, która zasila urządzenia operatora oraz realnie ponoszonymi kosztami). W mojej ocenie brzmienie art. 30 ust. 3a megaustawy wskazuje, że przepis ten jest przepisem bezwzględnie obowiązującym. Powyższe zdaje się potwierdzać Prezes UKE w stanowisku z grudnia 2013 r. wskazując, że brak jest jakichkolwiek podstaw do domagania się wynagrodzenia za dostęp do nieruchomości celem zapewnienia telekomunikacji w budynku, jednakże Sądy mogą ten przepis różnie oceniać, bowiem nie był on jak dotąd przedmiotem rozważań Sądów wyższych instancji.

Postanowienia umowne niezgodne z przepisami powszechnie obowiązującymi są nieważne na mocy art. 353(1)  w zw. z art. 58 § 1 kodeksu cywilnego. Tym samym można próbować wskazywać na nieważność postanowień przewidujących opłaty za dostęp do nieruchomości celem zapewnienia telekomunikacji w budynku.

Niemniej w mojej ocenie, z ostrożności można wykorzystać także procedurę określoną w art. 23 ust. 3 w zw. z art. 30 ust. 5 megaustawy i złożyć wniosek do Prezesa UKE o zmianę umowy dostępowej.

W związku z powyższym należy podjąć następujące kroki:

1. złożyć wniosek do właściciela, zarządcy lub użytkownika wieczystego ze stanowiskiem co do pobierania wynagrodzenia oraz aneksem do umowy usuwającym niekorzystne postanowienie;

2. w przypadku braku podjęcia działań ze strony właściciela, zarządcy lub użytkownika wieczystego , złożyć do Prezesa UKE wniosek o zmianę treści umowy.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Email and Name is required.