Regulowanie korzystania z nieruchomości przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych

Możliwość dostępu do nieruchomości z własną siecią lub poprzez dostęp telekomunikacyjny jest dla operatorów jednym z istotniejszych aspektów działalności. Nierzadko bowiem konieczne są negocjacje ze wspólnotami, bądź spółdzielniami mieszkaniowymi celem świadczenia usług telekomunikacyjnych abonentom zamieszkującym daną lokalizację. Warto jednak wiedzieć jak kształtuje się pozycja operatorów, wynikająca z samych przepisów, aby mogli oni korzystać z przysługujących im praw.Sam dostęp do nieruchomości na podstawie art. 30 ust. 2a jest nieodpłatny.
Podstawą uregulowania stosunków między przedsiębiorcą telekomunikacyjnym, a podmiotem legitymującym się określonym prawem do nieruchomości jest umowa. Umowa ta powinna zostać zawarta w ciągu 30 dni od dnia wystąpienia przez przedsiębiorcę telekomunikacyjnego z wnioskiem o jej zawarcie. W przypadku nie zawarcia umowy, rozstrzygnąć spór może Prezes UKE w drodze postępowania określonego w art. 19 – 24 ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych. W tym celu na wniosek strony wszczynane jest postępowanie przed organem, zgodnie z którym Prezes UKE może w drodze postanowienia, określić termin zakończenia tych negocjacji, nie dłuższy niż 90 dni, licząc od dnia wystąpienia z wnioskiem o zawarcie tej umowy. Jeżeli umowa nie zostanie zawarta na podstawie art. 22 ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych wydaje decyzję, w której określa warunki współkorzystania i dostępu do infrastruktury technicznej.
Regulowanie stosunków przez decyzję Prezesa UKE nie wyklucza odmiennego uregulowania stosunków w drodze umowy, która w tym przypadku zastąpi decyzję.
Spółdzielnia lub wspólnota mieszkaniowa nie powinny utrudniać przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu w uzyskaniu dostępu. Jak wskazała Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w wyroku z 6 marca 2014 r. w sprawie o sygn. akt XVII AmA 4/12 podmiot posiadający pozycję dominującą na rynku powinien wskazać podczas negocjacji z przedsiębiorcami, jakie konkretnie postanowienia umowy kwestionuje. Jeżeli będzie zgłaszał uwagi o charakterze wybiórczym i podnosił je sukcesywnie, w odpowiedzi na kolejne projekty umów przedstawiane przez przedsiębiorców, może narazić się na zarzut stosowania praktyk ograniczających konkurencję. W tym przypadku podmiotem dominującym jest spółdzielnia lub wspólnota mieszkaniowa.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Email and Name is required.