Rozwiązanie umowy przez abonenta przed rozpoczęciem świadczenia usługi

Czy w przypadku, jeżeli została zawarta z abonentem (będącym konsumentem) umowa na świadczenie usług telekomunikacyjnych na warunkach promocyjnych, zaś planowane rozpoczęcie świadczenia usługi nastąpi dopiero w trakcie trwania tej umowy (po pewnym czasie) ISP może ograniczyć abonentowi-konsumentowi (np. poprzez zapis umowny) prawo do rozwiązania takiej umowy?

Często spotykam się z tego typu pytaniem od moich klientów, w sytuacji gdy w danej lokalizacji przeprowadzana jest inwestycja telekomunikacyjna, usługa będzie uruchomiona w ciągu kilku miesięcy, zaś już pojawiają się chętni potencjalni abonenci, z którymi ISP chce podpisać umowy.

Odpowiadając na tak zadane pytanie informuję, iż przepisy prawa nie zabraniają zawarcia umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych z abonentem (w tym konsumentem) jeszcze przed rozpoczęciem świadczenia usługi.

Jednakże zgodnie z art. 57 ust. 6 Prawa telekomunikacyjnego w przypadku zawarcia umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych, w tym o zapewnienie przyłączenia do publicznej sieci telekomunikacyjnej, związanego z ulgą przyznaną abonentowi, wysokość roszczenia z tytułu jednostronnego rozwiązania umowy przez abonenta lub przez dostawcę usług z winy abonenta przed upływem terminu, na jaki umowa została zawarta, nie może przekroczyć wartości ulgi przyznanej abonentowi pomniejszonej o proporcjonalną jej wartość za okres od dnia zawarcia umowy do dnia jej rozwiązania. Roszczenie nie przysługuje w przypadku rozwiązania przez konsumenta umowy przed rozpoczęciem świadczenia usług, chyba że przedmiotem ulgi jest telekomunikacyjne urządzenie końcowe.

Wobec powyższego ISP nie może poprzez zapisy umowne zabezpieczyć się przed rozwiązaniem umowy przez abonenta takiej umowy, w tym tej zawartej na warunkach promocyjnych.

Abonent ma prawo wypowiedzieć umowę i  gdyby skorzystał z tego uprawnienia przed rozpoczęciem świadczenia usługi telekomunikacyjnej ISP nie może żądać od Abonenta zwrotu ulgi promocyjnej prócz tej udzielonej abonentowi, któremu np. Sprzedane zostało z bonifikatą (ulgą promocyjną) urządzenie telekomunikacyjne (telefon, modem, router, etc.).

Należy dodatkowo podkreślić, iż skoro są to potencjalni nowi abonenci, gdy posiadają oni status konsumenta, to zgodnie z art. 56 ust. 4a ustawy Prawo telekomunikacyjne pierwsza umowa zawarta z takim abonentem nie może przekroczyć 24 miesięcy. Okres 24 miesięcy należy liczyć od dnia zawarcia umowy, a nie od dnia rozpoczęcia świadczenia usług. Więcej na ten temat w historycznym wpisie na blogu: Tutaj

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Email and Name is required.