Tarcza 3.0 w telekomunikacji

9 listopada 2020
0

Tarcza 3.0 oprócz zmian w innych ustawach wprowadza do Prawa Telekomunikacyjnego przepisy dotyczące umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych, sytuacji abonenta po rozwiązaniu umowy z dostępem do sieci Internet, a także m.in. dot. wyboru i zadań Prezesa UKE, które to mają wejść w życie 21 grudnia 2020 r.  Wpis ten będzie poświęcony przepisom dotyczącym umów i sytuacji abonenta po rozwiązaniu umowy

W nowododanym art. 561 ustawy Prawo Telekomunikacyjne uregulowano kwestię rozwiązania, odstąpienia i wypowiedzenia umowy. Zgodnie z ust. 1, jeżeli operator umożliwia zawarcie umowy
o świadczenie usług w formie dokumentowej to musi umożliwić rozwiązanie, odstąpienie
i wypowiedzenie tej umowy również w formie dokumentowej.

Dodatkowo, gdy abonent złoży oświadczenie o wypowiedzeniu umowy w formie dokumentowej, to dostawca niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu jednego dnia roboczego od momentu otrzymania tego oświadczenia, będzie miał obowiązek zawiadomienia abonenta o przyjęciu wypowiedzenia poprzez:

  • przesłanie krótkiej wiadomości SMS na wskazany przez abonenta numer kontaktowy, jeżeli jest to numer komórkowy;
  • wykonanie połączenia telefonicznego na wskazany przez abonenta numer, jeżeli jest to numer stacjonarny.

Oprócz wskazanego wyżej powiadomienia, w ciągu 14 dni od dnia złożenia wypowiedzenia trzeba będzie przekazać abonamentowi potwierdzenie przyjęcia wypowiedzenia na trwałym nośniku danych. W potwierdzeniu należy wskazać nazwę usługi, dzień otrzymania wypowiedzenia i dzień rozwiązania umowy.

Nadto dostawca usług będzie musiał w jasny i zrozumiały sposób, nie później niż 30 przed przedłużeniem umowy poinformować abonenta o automatycznym przedłużeniu umowy, sposobach jej rozwiązania i o najkorzystniejszych oferowanych przez siebie pakietach taryfowych. Oczywiście po automatycznym przedłużeniu umowy na czas nieokreślony abonent będzie mógł wypowiedzieć umowę z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia.

Dodatkowo, zgodnie z art. 563, co najmniej raz w roku, dostawca usług będzie musiał powiadomić abonenta o najkorzystniejszych oferowanych przez siebie pakietach taryfowych, chyba że abonent nie zgodził się na otrzymanie informacji marketingowych.

Kolejne zmiany, które mają wejść w życie wprowadzą obowiązek zapewnienia abonentowi ciągłości świadczenia usług dostępu do Internetu do momentu aktywacji nowej usługi u innego operatora. Zgodnie z art. 72a abonent, który zawarł umowę z dostawcą umowę usługi dostępu do sieci internetowej ma prawo do zachowania ciągłości świadczenia usługi, chyba że jest to technicznie niewykonalne.  Nowy dostawca będzie musiał aktywować usługę w najkrótszym możliwym terminie, nie później niż jednego dnia roboczego od dnia zakończenia umowy z dotychczasowym dostawcą usług. Do czasu ustalenia terminu aktywacji nowej usługi, poprzedni dostawca usług ma obowiązek świadczyć usługę na dotychczasowych warunkach.

Art.72a ust. 5 dodatkowo stanowi, że jeżeli wraz z umową o świadczenie dostępu do sieci internetowej dostawca zapewniał również dostęp do poczty elektronicznej, której adres związany jest z jego nazwą handlową lub znakiem towarowym to abonent może żądać od tego dostawcy zapewnienia bezpłatnego dostępu do tej poczty przez okres 12 miesięcy od dnia rozwiązania umowy.

Bardzo ważną kwestią jest również wprowadzenie odszkodowań w związku z nieterminową zmianą dostawcy usług.  Art. 72c wprowadza dwa rodzaje odszkodowań: od dotychczasowego dostawcy i od nowego dostawcy.

Odszkodowanie od dotychczasowego dostawcy obowiązuje w przypadku, gdy nie dojdzie do zmiany dostawcy, o której mowa w art. 72a prawa telekomunikacyjnego z przyczyn leżących po jego stronie.

Analogicznie odszkodowanie od nowego dostawy obowiązuje w przypadku, gdy przyczyna leży po stronie nowego dostawcy.

W obu przypadkach odszkodowanie to jest jednorazowe i przysługuje za każdy dzień zwłoki od terminu wskazanego w art. 72a ust. 2 tj. od dnia, w którym miała zostać dokonana aktywacja nowej usługi do dnia rozpoczęcia świadczenia usług w wysokości 1/4 sumy wszystkich opłat miesięcznych. W obu przypadkach sumę tę liczy się według rachunków z 3 ostatnich okresów rozliczeniowych.

Dodatkowo pewną nowością jest przepis art. 72b który wskazuję, że wymiana informacji ma odbywać się elektronicznie w systemie stworzonym i zarządzanym przez Prezesa UKE.

Dokładny model tej zmiany nie został jeszcze opracowany, obecnie istnieje propozycja Prezesa UKE

Zmiany te miałyby wejść w życie w dniu 21 grudnia 2020 r. tj. w dniu, w którym miałoby wejść w życie Prawo Komunikacji Elektronicznej nad którym obecnie trwają prace. Pojawiły się informację, że planowane jest przedłużenie vacatio legis do 6 miesięcy, jednak Departament Telekomunikacji Kancelarii Prezesa Rady Ministrów nie gwarantuje wydłużenia tego terminu. O wszelkich zmianach będziemy Państwa na bieżąco informować.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Email and Name is required.