Uprawnienia konsumenckie przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą

W związku z wejściem w życie ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych w dniu 1 stycznia 2021 r. rozszerzony został zakres niektórych uprawnień konsumenckich na przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą.  Od tego dnia ci przedsiębiorcy mogą korzystać z następujących uprawnień: prawa odstąpienia od umowy, niemożności stosowania klauzul abuzywnych oraz przepisów związanych z rękojmią za wady rzeczy sprzedanej. Z punktu widzenia umowy telekomunikacyjnej najistotniejsze są jednak dwa pierwsze uprawnienia.

Od 1 stycznia w umowach zawartych z przedsiębiorcą prowadzącym JDG nie można stosować klauzul abuzywnych – jego pozycja w tym zakresie została zrównana z pozycją konsumenta, jeżeli umowa zawarta przez przedsiębiorcę nie ma dla niego charakteru zawodowego. Stosowanie klauzul będzie wiązało się z ich nieważnością. Również w tym przypadku przedsiębiorcy – abonentowi przysługuje 14-dniowe prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny.

W tej sytuacji, wobec tych przedsiębiorców należy stosować wzorce umowne przeznaczone dla konsumentów. Niebezpieczne z punktu widzenia operatora ISP jest jednak uprawnienie odstąpienia od umowy. Wiele umów zawieranych z przedsiębiorcami było związanych z budową przyłączy. Obecnie przedsiębiorca prowadzący JDG może odstąpić od umowy, a przedsiębiorca nie może go w żaden sposób obciążyć poniesionymi kosztami przyłączenia. Wobec tego należy wrócić do zawierania umowy o realizację przyłącza, która to byłaby zawarta przed umową o świadczenie usług. Z kolei ulga byłaby  połączona z umową o realizację przyłącza np. w ten sposób, że wysokość ulgi stanowiłaby wartość umowy przyłączeniowej. Przy zawarciu umowy na czas określony w przypadku zerwania umowy dostawca usług mógłby dochodzić roszczenia z ulgi.

Problematyczna jest jednak charakterystyka czy zawierana umowa ma charakter zawodowy dla przedsiębiorcy-abonenta. Weryfikacja ma następować na podstawie kilku czynników w szczególności na podstawie wpisu w CEIDG. Niestety stanowiska w tej sprawie nie są jednoznaczne i dopiero orzeczenia sądów rozwieją te wątpliwości. Oczywiście jeżeli umowa ma charakter zawodowy można stosować w dalszym ciągu umowy B2B. Przepisy te również nie mają zastosowania do umów zawartych do 31 grudnia 2020 r.

Jako że usługi telekomunikacyjne są de facto potrzebne do prowadzenia każdego biznesu, zalecana jest indywidualna ocena zawarcia każdej umowy. Bez wątpienia są branże, które zdecydowanie bardziej polegają na usługach telekomunikacyjnych i dla nich taka umowa ma charakter zawodowy np. sprzedaż przez Internet czy usługi agencyjne. Wobec tego działalność każdej branży musi być rozpatrzona indywidualnie.

Dodatkowym kryterium byłaby również weryfikacja miejsca instalacji, która powinna być taka sama jak któreś z miejsc prowadzenia działalności gospodarczej. Jeżeli miejsca te są zbieżne wówczas również można zastosować wzór umowy B2B.

Sugerowane byłoby również podpisanie oświadczenia o odpowiedniej treści, które potwierdzałoby zawarcie umowy w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz charakter zawodowy tej umowy.

Należy również wskazać, że jest to tylko etap przejściowy. Zgodnie z projektem PKE wzorzec konsumencki będzie stosowany wobec mikro- i małych przedsiębiorców niezależnie od formy, w której wykonują oni swoja działalność. Przedsiębiorcy będą mogli jednak zrzec się tego uprawnienia.

Reasumując, w chwili obecnej do zawierania nowych umów z przedsiębiorcami należy podejść indywidualnie.  Przede wszystkim należy dokonać wglądu do wpisu CEIDG przedsiębiorcy, z którym chcemy zawrzeć umowę i sprawdzić ujawniony tam numer PKD. Po tej weryfikacji, gdy zdecydujemy się zawrzeć taką umowę warto posiadać odpowiednie oświadczenie abonenta.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Email and Name is required.