Usługi mobilne, a odpowiedzialność tytułem niewykonania lub nienależytego wykonania umowy

Umowy o świadczenie mobilnych usług telekomunikacyjnych, w tym w szczególności umowy zawierane z abonentami na usługę Mobilnego Internetu zazwyczaj nie są przypisane do poszczególnej lokalizacji. W przypadku usługi mobilnego Internetu dostawca zobowiązuje się świadczyć usługę w zasięgu sieci operatora. Oznacza to, że dostawcy usług zazwyczaj łatwiej jest uwolnić się od odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy wskazanej w art. 471 kodeksu cywilnego.

Przeważnie dostawcy usług wskazują szczegółowo w regulaminach świadczenia usług telekomunikacyjnych na wszelkie ograniczenia w korzystaniu z usługi Mobilnego Internetu. Warunkiem korzystania z usług jest zazwyczaj zasięg sieci operatora w danej lokalizacji. Nierzadko na serwisach internetowych dostawców usług znajdują się mapki zasięgu usługi. Co jednak w przypadku gdy usługa mobilnego Internetu nie funkcjonuje u abonenta?

Należy wskazać, że w przypadku, gdy w danej lokalizacji brak jest zasięgu, a wynika to ze wspomnianej mapki dostawca nie ponosi odpowiedzialności za nienależyte świadczenie usług. Potwierdza to również Prezes UOKiK w poradach konsumenckich zamieszczonych na stronie internetowej urzędu. Niemniej wskazać należy, że abonenci nie mogą być wprowadzani w błąd, co do występowania zasięgu w danej lokalizacji, zwłaszcza w przypadku, gdy z mapy zasięgu jednoznacznie wynika, że takowa usługa nie może funkcjonować w danej lokalizacji. W tym przypadku umowa może zostać uznana za nieważną ze względu na wprowadzanie abonenta w błąd. Abonent w tym przypadku może uchylić się od zawartej pod wpływem błędu umowy składając oświadczenie woli, zgodnie z art. 88 § 1 kodeksu cywilnego. Nadto takie wprowadzanie w błąd może zostać uznane za nieuczciwą praktykę rynkową, o której mowa w art. 5 ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym, czyn nieuczciwej konkurencji, o którym mowa w art. 14 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a także praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.

Inaczej kształtowała się będzie kwestia odpowiedzialności w przypadku, gdy usługa na podstawie mapy zasięgu powinna funkcjonować, a w rzeczywistości występują problemy w korzystaniu z usługi przez abonenta. W tym przypadku abonent może dochodzić roszczeń odszkodowawczych za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy. Co ciekawe, jak wskazał Sąd Rejonowy Wrocław Śródmieście we Wrocławiu w wyroku z dnia 16 kwietnia 2013 r., w sprawie o sygn. akt VIII C 429/12 w takim przypadku abonent niezależnie od odszkodowania wynikającego ze wzorców umownych, może domagać się również kosztów zawarcia umowy na substytucyjną usługę z innym operatorem w celu korzystania z tej usługi telekomunikacyjnej w czasie, gdy usługa u dotychczasowego dostawcy nie funkcjonowała.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Email and Name is required.