WAŻNE – NOWA WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO

11 października 2019
0

To już pewne – dnia 25 października 2019 r. wejdzie w życie długo oczekiwana nowelizacja ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, czyli tzw. ,,megaustawy”. Nowelizacja swym zakresem nie dotyczy jednak tylko i wyłącznie samej megaustawy, lecz zmianie ulegnie również m. in. ustawa o drogach publicznych i to w zakresie najbardziej istotnym dla operatorów, a mianowicie w zakresie wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego

Zgodnie z dodanym art. 40 ust. 6c ustawy o drogach publicznych od linii telekomunikacyjnych lub elektroenergetycznych umieszczonych w kanalizacji kablowej nie pobiera się opłaty. Tym samym umieszczenie kabla w istniejącej kanalizacji telekomunikacyjnej nie będzie podlegało dodatkowej opłacie. Zarządcy dróg nie będą upoważnieni do pobranie jeszcze raz opłaty za zajęcie pasa drogowego odnośnie tej samej przestrzeni, którą zajmuje już kanalizacja kablowa.

Nadto nowe brzmienie otrzymał art. 40 ust. 8 wyżej wskazanej ustawy, zgodnie z którym organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, w drodze uchwały, ustala dla dróg, których zarządcą jest jednostka samorządu terytorialnego, wysokość stawek opłaty za zajęcie 1 m 2 ˛ pasa drogowego. Stawki opłaty, o których mowa w ust. 4 i 6, nie mogą przekroczyć 10 zł za jeden dzień zajmowania pasa drogowego, a stawka opłaty, o której mowa w ust. 5, nie może przekroczyć 200 zł, z tym że w odniesieniu do obiektów i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej stawki opłaty, o których mowa w ust. 4 i 6, nie mogą przekroczyć 0,20 zł za jeden dzień zajmowania pasa drogowego, a stawka opłaty, o której mowa w ust. 5, nie może przekroczyć 20 zł. W tym zakresie ustawodawca dostrzegł w końcu niespójność w stosunku do dróg zarządzanych przez GDDiK. Dostosowanie stawek przez organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego powinno nastąpić w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie nowelizacji (art. 29 ustawy zmieniającej).

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Email and Name is required.