EDIT: WAŻNY KOMUNIKAT SPRAWOZDANIA GUS

30 sierpnia 2019
0

Poniższy wpis jest już nieaktualny.

AKTUALIZACJA: GUS opublikował na swojej stronie oficjalną informacje, jak będzie wyglądała procedura zbierania od Państwa danych. Zachęcam do zapoznania się z poniższym linkiem:

https://stat.gov.pl/aktualnosci/informacja-dla-operatorow-uslug-telekomunikacyjnych-ws-przekazywania-danych-do-gus,257,1.html

Szanowni Państwo,

w dniu wczorajszym, w zadziwiającym trybie weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2019. Informacje o tym większość operatorów otrzymało od KIKE.

Generalnie rozporządzenie to dotyczy badań statystycznych, prowadzonych przez GUS. W myśl art. 6 ust. 2 ustawy o statystyce publicznej badania statystyczne mogą być prowadzone na zasadzie obowiązku albo udziału dobrowolnego.  Przekazywanie danych, następuje w postaci elektronicznej, w szczególności za pośrednictwem elektronicznej platformy gromadzenia danych statystycznych,  a w przypadkach wskazanych w programie badań statystycznych statystyki publicznej – w innej formie lub postaci (art. 18a ww. ustawy).

W art. 18 ust. 1 powyższej ustawy wskazano, że program badań statystycznych statystyki publicznej ustala corocznie Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia. Dotychczas w rozporządzeniu nie było obowiązku nałożonego na operatorów telekomunikacyjnych. Jednakże w sierpniu 2019 r. Rada Ministrów zmieniła zakres podmiotów i zakres danych podlegających obowiązkowi udostępniania. Zmiana rozporządzenia weszła w życie wczoraj, tj. 29.08.2019 r. W rozporządzeniu tym wprowadzono obowiązek dla  operatorów publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych, którzy winni przekazywać do GUS dane abonentów tj. adres do korespondencji i adres zamieszkania. Przekazywanie danych jest obowiązkowe i powinno nastąpić dwa razy w roku, tj.do 30 sierpnia 2019 r. według stanu na 31 marca 2019 r. (czyli do dzisiaj, a więc do dnia następującego po dniu wejścia w życie rozporządzenia) oraz do 28 lutego 2020 r. według stanu na 31 grudnia 2019 r. Dane mają być składane elektronicznie, a prowadzącym badanie ma być GUS.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy o statystyce publicznej jeżeli badanie statystyczne jest prowadzone na zasadzie obowiązku, respondenci są obowiązani do udzielenia i przekazania prowadzącemu badanie pełnych, zgodnych ze stanem faktycznym, rzetelnych i wyczerpujących danych, zgodnie ze szczegółowym zakresem, w formie, postaci i terminach określonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej. Co istotne, zgodnie z art. 56, 57 i 58 ustawy o statystyce publicznej, kto odmawia podania danych, podaje dane nieterminowo lub w sposób nieprawidłowy podlega karze grzywny.

Tyle wynika z przepisów prawa.

Jednakże zgodnie z uzyskanymi przeze mnie informacjami z centrali GUS na dzień dzisiejszy brak jest jednak platformy do przekazywania tego typu danych. GUS pracuje obecnie dopiero nad jej wdrożeniem. Po zakończeniu tworzenia platformy poinformuje o tym bezpośrednio wszystkich operatorów telekomunikacyjnych i wyznaczy miesięczny termin do uzupełnienia informacji.

De facto mamy zatem do czynienia z sytuacją, w której nałożony został na Państwa obowiązek, który należy spełnić błyskawicznie i pod groźbą kary, jednakże nie ma jeszcze narzędzi do wykonania tego obowiązku.

Informacje płynące z GUS wskazują jednak, iż takich konsekwencji nie będzie jeżeli będziecie Państwo uzupełniać te dane po wezwaniu, jakie otrzymacie z GUS.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Email and Name is required.