Wyrok TSUE w sprawie waloryzacji wysokości opłat abonamentowych

Dnia 26 listopada 2015 r. Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej rozpoznawał pytanie prejudycjalne zadane przez austriacki Sąd Nawyższy (Oberster Gerichtshof) o treści: ,,Czy przewidziane w art. 20 ust. 4 dyrektywy 2002/22 uprawnienie do wycofania się z zawartych umów bez ponoszenia kar umownych »w przypadku […] powiadomienia] o zamiarze zmiany warunków umowy« stosuje się także w sytuacji, gdy waloryzacja opłat wynika z warunków umowy, które już w momencie zawierania umowy przewidywały waloryzację opłat (zwiększenie lub redukcję) w przyszłości zgodnie z obiektywnymi zmianami wskaźnika cen konsumpcyjnych odzwierciedlającego zmianę wartości pieniądza?” Wskazać należy, że odpowiednikiem wskazanego przepisu dyrektywy jest art. 60a ust. 2 prawa telekomunikacyjnego.

Z treścią wyroku można zapoznać się tutaj: WYROK TSUE

Zgodnie z powyższym orzeczeniem wskaźnik waloryzacji musi być obiektywny i ustalony przez instytucję publiczną (w Polsce organem takim jest Prezes GUS).

Możliwe, że niniejszy wyrok zmieni również dotychczasowe orzecznictwo Sądów w Polsce, w tym orzecznictwo Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, a także orzecznictwo administracyjne Prezesa UOKiK w zakresie skutków zmian wysokości opłat abonamentowych. potwierdzone zresztą przez doktrynę, która niejednokrotnie wskazywała, że również waloryzacja na podstawie wskaźników cen konsumpcyjnych określanych przez Prezesa GUS, czy waloryzacja związana ze zmianą podatku VAT stanowi zmianę umowy, przez co uprawnia konsumenta do odstąpienia od umowy bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów (vide: decyzja Prezesa UOKiK z dnia 13 czerwca 2013 r. nr RKR 7/2013).

Na chwilę obecną odradzam Państwu dokonywanie zmian w obowiązujących u Państwa wzorcach umownych. Będą one bezpieczne dopiero gdy  zasady te zostaną wdrożone w przyszłej nowelizacji ustawy Prawo telekomunikacyjne.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Email and Name is required.