Wyrok utrzymujący decyzję Prezesa UOKIK (wysoka kara)

Sąd oddalił odwołanie jednego z operatorów telekomunikacyjnych od decyzji Prezesa UOKiK nakładającego na tego operatora karę w wysokości 900 tys. zł. Tym samym Sąd utrzymał decyzję Prezesa UOKiK.

Postępowanie w tej sprawie Prezes UOKiK wszczął na podstawie zawiadomień konsumentów, którzy skarżyli się na utrudnianie odstąpienia od umowy. Po przeanalizowaniu skarg, Prezes UOKiK postanowił wszcząć postępowanie przeciwko przedsiębiorcy w marcu 2013 roku, które zakończyło się wydaniem decyzji uznającej takie działania za praktyki naruszające zbiorowe interesy konsumentów (treść decyzji). 

Jak ustalił UOKIK Operator nie informował konsumentów o możliwości odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa, nie wręczał klientom wzoru oświadczenia ułatwiającego rezygnację z zawartej w tej formie umowy, a także pobierał opłaty w sytuacji rozwiązania umowy w ustawowym terminie.

Operator złożył odwołanie od decyzji, jednak  w kwietniu 2016 r. Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w całości je oddalił. Sąd wskazał m.in., że o braku przekazywania formularza o odstąpieniu świadczy fakt, że żaden z konsumentów, który odstępował od umowy, nie skorzystał z wzoru rezygnacji przedstawionego rzekomo przez przedsiębiorcę.

Należy mieć na względzie, iż postępowanie w tej sprawie zostało wszczęte przez Prezesa UOKiK jeszcze przed obowiązywaniem ustawy o prawach konsumenta, która na operatorów telekomunikacyjnych nałożyła kolejne obowiązki informacyjne. Niestosowanie się do nich może grozić podobnymi sankcjami jak w przypadku operatora, którego dotyczy niniejsza decyzja.

źródło: uokik.gov.pl

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Email and Name is required.