Projekt nowelizacji prawa telekomunikacyjnego w zakresie wzorców umownych

Dnia 5 lipca 2017 r. Ministerstwo Cyfryzacji przedstawiło projekt nowelizacji przepisów ustawy prawo telekomunikacyjne, które wprowadza szereg zmian dla ISP. Jedną z podstawowych kwestii jest kwestia wzorców umownych.

Przede wszystkim w projekcie wprowadzono dodatkową formę umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych – formę dokumentową. Wprowadzona forma nawiązuje do ostatniej nowelizacji kodeksu cywilnego i wprowadzenia art. 77(2), zgodnie z którym do zachowania dokumentowej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci dokumentu, w sposób umożliwiający ustalenie osoby składającej oświadczenie. Forma dokumentowa nie wymaga złożenia własnoręcznego podpisu. Jak wskazuje się w założeniach do wprowadzenia formy dokumentowej, forma dokumentowa zachowana będzie tylko wówczas, gdy podmiot składający oświadczenie woli sam utrwali jego treść w postaci dokumentu lub wyrazi zgodę na utrwalenie oświadczenia w postaci dokumentu przez inną osobę. Utrwalenie treści oświadczenia przez inną osobę, także drugą stronę czynności prawnej, bez zgody osoby składającej oświadczenie, nie będzie mogło być kwalifikowane jako zachowanie formy dokumentowanej. W tym zakresie wprowadzono art. 56a przewidujący wymóg udostępnienia treści oświadczeń woli w sposób umożliwiający dostęp do nich w przyszłości, przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą. Ponadto, zastosowany sposób udostępniania treści oświadczeń woli będzie musiał umożliwić odtworzenie informacji w niezmienionej postaci w przyszłości.  

Jak wskazuje Ministerstwo w uzasadnieniu do projektu nowelizacji proponowane zmiany wychodzą naprzeciw oczekiwaniom, zarówno dostawców publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych, jak i abonentów, zapewniając możliwość wyboru dogodnej dla stron formy zawarcia umowy, przy jednoczesnym zagwarantowaniu odpowiedniego poziomu ochrony. Zastrzeżenia w tym zakresie złożył już UOKiK wskazując, że forma taka z pewnością nie przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa abonentów, co argumentował ilością naruszeń przy zawieraniu umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych.

W zakresie wzorców umownych zamieniono przepis art. 56 ust. 3 pkt 17 dot. rozwiązywania sporów konsumenckich. Obowiązek informowania o postępowaniu mediacyjnym zmieniono na obowiązek informowaniu o postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, albowiem przepisy dot. postępowania mediacyjnego przed Prezesem UKE zostały uchylone. Do i tak licznych obowiązków w zakresie wzorców umownych dodano pkt 21, w którym wskazano na obowiązek umieszczenia informacji wynikających z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2120 z dnia 25 listopada 2015 r. O tych obowiązkach wielokrotnie informowaliśmy już od momentu wejścia w życie rozporządzenia, a wielu ISP zdecydowało się również na wprowadzenie odpowiednich zmian. 

Co istotne, w związku z nowelizacją, postanowienia dotyczące zmiany i rozwiązania umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych będą mogły znaleźć się w regulaminie świadczenia usług telekomunikacyjnych, podczas gdy dotychczas postanowienia takowe powinny znajdować się bezpośrednio w umowie.

Rozszerzono również katalog postanowień umownych, których zmiana może zostać dokonana za pomocą środków porozumiewania na odległość, a także doprecyzowano sposób udostępniania regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych wprowadzając wymóg jego publikacji na stronach internetowych dostawców usług telekomunikacyjnych.

Zmianie uległa również procedura jednostronnej modyfikacji wzorów umownych w zakresie formy informowania o zmianach. Obecnie co do zasady obowiązywała forma pisemna. W projekcie przewidziano, że forma zmiany wzorców uzależniona jest od formy zawarcia umowy. Dotyczy to również danych kontaktowych. Co równie istotne, nie będzie konieczności przedkładania Prezesowi UKE cennika, po każdej jego zmianie.

Jest to nadal projekt nowych przepisów, który podlegają obecnie konsultacjom społecznym i projekt ten może jeszcze być modyfikowany – jednakże już samo procedowanie nad tym projektem wskazuje, iż ISP w najbliższym czasie mogą się spodziewać się zmian w przepisach Prawa Telekomunikacyjnego a tym samym konieczności podjęcia działań dostosowujących działalność gospodarczą ISP do nowych regulacji. 

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Email and Name is required.