Pobieranie opłaty za dostęp do budynku jako praktyka nadużywania pozycji dominującej

Na blogu wielokrotnie informowałem Państwa, że domaganie się przez Spółdzielnie Mieszkaniowe lub Wspólnoty Mieszkaniowe opłat za dostęp do budynku w celu świadczenia w nim usług jest niezgodne z przepisami prawa. Wynika to bowiem z art. 30 ust. 3a ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych.

Niezależnie od tego, takie działania wspólnoty mieszkaniowej lub spółdzielni mieszkaniowej mogą być uznane również za praktykę ograniczającą konkurencję polegającą na nadużywaniu pozycji dominującej wskazanej w art. 9 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.

Powyższe potwierdził Sąd Apelacyjny w Warszawie w wyroku z dnia 10 lutego 2016 r., z którym mogą się Państwo zapoznać tutaj (https://orzeczenia.waw.sa.gov.pl/content/$N/154500000003003_VI_ACa_000077_2015_Uz_2016-02-10_002). W wyroku tym Sąd utrzymał karę nałożoną przez Prezesa UOKiK na właściciela zasobów mieszkaniowych.

Niemniej aktualnie często delegatury UOKiK odmawiają wszczęcia postępowania w przypadku, gdy uprzednio nie zostało uprzednio przeprowadzone postępowanie dostępowe przed Prezesem UKE.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Email and Name is required.