Brak możliwości przeniesienia usług do nowej lokalizacji a zwrot ulgi przez abonenta

W przypadku, gdy abonent w trakcie obowiązywania terminowej umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych (zawartej na warunkach promocyjnych) zamierza zmienić lokalizację świadczenia usług (np zmienić swój adres zamieszkania) i przenieść tam usługi telekomunikacyjne, a w lokalizacji tej nie ma możliwości technicznych podłączenia do sieci dostawcy usług, dotychczasowa umowa związana z pierwotną lokalizacją będzie nadal obowiązywała (na dotychczasowych warunkach).
Usługa Internetu lub telewizji jest ściśle związana z lokalizacją, z tego też względu dostawca usług nie ma nawet obowiązku przeniesienia takiej usługi. W obu przypadkach, jeżeli abonent z wyżej opisanej przyczyny nie będzie chciał kontynuować umowy w dotychczasowej lokalizacji i złoży wypowiedzenie umowy fakt ten spowoduje, że będzie  musiał zwrócić przyznaną ulgę dostawcy usług (w wysokości obliczonej zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy Prawo telekomunikacyjne oraz stosowanych wzorców umownych). Umowa w wyżej opisanych okolicznościach zostanie bowiem wypowiedziana z przyczyn leżących po stronie abonenta (a nie dostawcy usług).
W przypadku usługi telefonicznej, na podstawie art. 70 prawa telekomunikacyjnego abonent może żądać przeniesienia przydzielonego numeru w ramach istniejącej sieci tego samego operatora na obszarze o tym samym wskaźniku obszaru geograficznego – w przypadku numerów geograficznych oraz całego kraju – w przypadku numerów niegeograficznych.

Informacje na ten temat można znaleźć m. in. w poradniku UKE na stronie:

Poradnik UKE (źródło: www.uke.gov.pl)

 

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Email and Name is required.