Przetwarzanie danych osobowych w telekomunikacji

Przedsiębiorcy telekomunikacyjni w związku z prowadzoną działalnością telekomunikacyjną przetwarzają dane osobowe swoich Abonentów.

Dane osobowe to zgodnie z definicją ustawową wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. W szczególności dane te dotyczą abonentów, którym świadczone są usługi telekomunikacyjne. Dane te gromadzone są najczęściej w systemach teleinformatycznych, a także w formie manualnej. Gromadzone dane są następnie wykorzystywane do przeróżnych celów, takich jak świadczenie usług, dochodzenie należności, wystawianie faktur, spis abonentów, reklamy, czy marketingu. W związku z tym przedsiębiorcy przetwarzają dane osobowe w rozumieniu art. 7 pkt 2) ustawy o ochronie danych osobowych.

Należy pamiętać, że dla wielu z celów przetwarzania danych konieczna jest zgoda osoby, której dane będą przetwarzane. Zgoda musi być wyrażona w sposób wyraźny, a nie dorozumiany. O ile dla samego świadczenia usług zgoda ta nie jest wymagana, na co wskazuje art. 23 ust. 1 pkt 3 ustawy o ochronie danych osobowych, o tyle dla celów marketingowych (takich jak choćby telefoniczna propozycja przedłużenia umowy na określonych warunkach promocyjnych lub nowa oferta), umieszczania abonentów w spisie, czy też w celu kierowania do abonenta reklamy zgoda ta jest niezbędna, a jej brak świadczy o naruszeniu przepisów ustawy i grozi konsekwencjami ze strony GIODO. Warto zatem uzyskać takową zgodę. Wskazać należy, że zgoda ta może być w każdym czasie wycofana przez abonenta.

W następnych wpisach znajdą się informację na temat innych obowiązków przedsiębiorców telekomunikacyjnych w zakresie związanym z przetwarzaniem danych osobowych.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Email and Name is required.