Zwrot ulgi przez Abonenta w przypadku rozwiązania umowy promocyjnej w trakcie jej trwania

W przypadku rozwiązania promocyjnej umowy przez abonenta operator telekomunikacyjny może domagać się zwrotu przyznanej ulgi. Nie może ona być jednak pobierana w pełnej wysokości lecz pomniejszona proporcjonalnie do czasu obowiązywania kontraktu – przypomina UOKIK w komunikacie prasowym z dnia dzisiejszego.

Zgodnie z prawem telekomunikacyjnym, w przypadku rozwiązania umowy na czas oznaczony wysokość roszczenia z tytułu rozwiązania umowy przez abonenta lub z jego winy nie może przekroczyć wysokości przyznanej ulgi, pomniejszonej proporcjonalnie do okresu od zawarcia do rozwiązania umowy. Przykładowo, jeżeli umowa została zawarta na dwa lata, a ulga wyniosła 1000 zł, to w przypadku rozwiązania jej po roku przez abonenta, operator może domagać się zwrotu maksymalnie 500 zł.

Tymczasem przedsiębiorca telekomunikacyjny, którego dotyczy decyzja Prezesa UKE, której treść znajdą Państwo poniżej, zastrzegł w umowach zwrot bonifikaty w pełnej wysokości. Tym samym umowa gwarantowała konsumentom mniejsze uprawnienia niż przewidziane w przepisach. Mogło to również zniechęcić abonentów do rozwiązania umowy.

Treść decyzji w linku obok: decyzja Prezesa UOKIK

Na przedmiotowego przedsiębiorcę telekomunikacyjnego została nałożona kara finansowa w wysokości ponad 12 tys. zł. Okolicznością łagodzącą było zaniechanie przez przedsiębiorcę niedozwolonych praktyk i zmiana wzorca umownego.

Decyzja nie jest prawomocna, przysługuje od niej odwołanie do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

źródło: www.uokik.gov.pl

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Email and Name is required.