Dostęp telekomunikacyjny – informacje ogólne

Kwestie dostępu telekomunikacyjnego regulowane są w przepisach prawa telekomunikacyjnego. W art. 2 pkt 6 prawa telekomunikacyjnego zawarta została definicja legalna dostępu telekomunikacyjnego. Zgodnie z powyższym przepisem dostęp telekomunikacyjny to korzystanie z urządzeń telekomunikacyjnych, udogodnień towarzyszących lub usług świadczonych przez innego przedsiębiorcę telekomunikacyjnego, na określonych warunkach, w celu świadczenia usług telekomunikacyjnych, w tym świadczenia za ich pomocą usług świadczonych drogą elektroniczną lub usług dostarczania nadawanych treści.W dalszej części przepisu ustawodawca wymienia poszczególne rodzaje dostępu telekomunikacyjnego. Dostęp telekomunikacyjny może polegać m. in. na:

  1. Dostępie do elementów sieci i udogodnień towarzyszących, także poprzez podłączenie urządzeń za pomocą środków stacjonarnych lub niestacjonarnych, w tym na dostępie do lokalnej pętli abonenckiej oraz urządzeń i usług niezbędnych do świadczenia usług w lokalnej pętli abonenckiej.
  2. Dostępie do budynków i infrastruktury telekomunikacyjnej.
  3. Dostępie do odpowiednich systemów oprogramowania, w tym do systemów wsparcia operacyjnego.
  4. Dostępie do translacji numerów lub systemów zapewniających analogiczne funkcje.
  5. Dostępie do sieci telekomunikacyjnych, w tym na potrzeby roamingu.
  6. Dostępie do systemów dostępu warunkowego.
  7. Dostępie do usług sieci wirtualnych.
  8. Dostępie do systemów informacyjnych lub baz danych na potrzeby przygotowywania i składania zamówień, świadczenia usług, konserwacji, usuwania awarii, reklamacji oraz fakturowania.

Jak podkreśla się w doktrynie nie jest to zamknięty katalog form dostępu, a jedynie przykładowe wyliczenie.

Istota dostępu telekomunikacyjnego polega na umożliwieniu korzystania z zasobów, którymi dysponuje operator sieci (urządzeń, udogodnień towarzyszących i usług telekomunikacyjnych) innemu przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu, w celu umożliwienia mu świadczenia usług telekomunikacyjnych. Często dostęp telekomunikacyjny wymaga korzystania z oprogramowania lub urządzeń telekomunikacyjnych innego operatora.

Dostęp telekomunikacyjny może zostać uregulowany umownie lub w przypadku braku zgody stron co do warunków dostępu poprzez decyzję administracyjną wydaną przez Prezesa UKE, która zastępuje umowę.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Email and Name is required.