Jakie koszty dostępu do nieruchomości ponosi Operator?

2 września 2019
0

Przede wszystkim warto rozgraniczyć dwa rodzaje dostępu:

1. na cele związane ze świadczeniem usług telekomunikacyjnych użytkownikom lokali w budynku (art. 30 ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych) – taki dostęp jest co do zasady nieodpłatny, co oznacza, że właściciel lub zarządca nie pobiera wynagrodzenia, czynszu, czy opłat za udostępnienie. Może domagać się jednak zwrotu kosztów, które sam ponosi w tym celu.

2. na inne cele, jak np. umieszczenie konstrukcji wsporczej anten celem przesyłu sygnału poza budynek, czy przejście z kablem telekomunikacyjnym przez nieruchomość – taki dostęp jest co do zasady odpłatny i właściciel lub zarządca może domagać się zapłaty wynagrodzenia, czynszu, bądź opłat.

Najczęstszym rodzajem dostępu jest jednak uzyskanie dostępu do budynku wielolokalowego w celu świadczenia usług telekomunikacyjnych jego mieszkańcom, bądź użytkownikom. Zgodnie z art. 30 ust. 3b ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, operator zobowiązany jest ponosić koszty:

1) związane z udostępnieniem nieruchomości w celu wykorzystywania istniejącego przyłącza telekomunikacyjnego lub istniejącej instalacji telekomunikacyjnej budynku albo doprowadzenia do budynku przyłącza telekomunikacyjnego lub wykonania instalacji telekomunikacyjnej budynku, w tym przywrócenia stanu pierwotnego – najczęściej są to po prostu koszt inwestycji, którą Państwo realizują;

2) utrzymania udostępnionego przyłącza telekomunikacyjnego, instalacji telekomunikacyjnej budynku lub całości lub części kabla telekomunikacyjnego – chodzi zazwyczaj o koszty konserwacji, serwisu i usuwania awarii.

Warto wskazać, że zgodnie z utrwaloną praktyką UKE Operator ponosi zazwyczaj koszty energii elektrycznej oraz najmu powierzchni, o ile udostępniający sam je ponosi (vide starsze stanowisko Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w sprawie stosowania art. 30 ustawy szerokopasmowej). W zasadzie udostępniający nie może pobierać jakichkolwiek opłat, a jedynie domagać się pokrycia kosztów, które sam uiszcza w związku z zapewnieniem dostępu. Poza wskazanymi wyżej rodzajami koszów,  w decyzjach UKE można znaleźć również postanowienia umożliwiające udostępniającym pokrycie kosztów nadzoru nad realizacją prac budowlanych oraz częstą praktyką jest pobieranie kaucji (zwrotnej) z tytułu możliwości powstania ewentualnych szkód w toku prac.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Email and Name is required.