Wytyczne UKE ws. określania prędkości w umowie z abonentem

24 stycznia 2020
0

W ostatnim czasie Prezes UKE przeprowadził analizę postanowień umownych wykorzystywanych przez największych dostawców usług telekomunikacyjnych w zakresie wypełniania obowiązków wynikających z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2120 z dnia 25 listopada 2015 r. ustanawiającego środki dotyczące dostępu do otwartego internetu oraz zmieniającego dyrektywę 2002/22/WE w sprawie usługi powszechnej i związanych z sieciami i usługami łączności elektronicznej praw użytkowników, a także rozporządzenie (UE) nr 531/2012 w sprawie roamingu w publicznych sieciach łączności ruchomej wewnątrz Unii. Wymogi dotyczyły określania prędkości maksymalnej, minimalnej, zwykle dostępnej i deklarowanej. 

Ze stanowiska organu wynika kilka ważnych wskazówek, w jaki sposób (zwłaszcza po wydaniu wytycznych przez regulatora unijnego – BEREC) powinny zostać sformułowane postanowienia wzorców umownych. Poniżej najważniejsze kwestie wynikające z tego stanowiska:

1. Maksymalna prędkość – jest to prędkość, jaką co do zasady należy wskazywać w ofertach kierowanych do abonentów, przy czym to ta prędkość powinna być odniesieniem do innych prędkości, jeżeli nie określamy ich w Mbit/s lub Gbit/s.

2. . Minimalna prędkość – to najniższa prędkość pobierania i wysyłania, jaką ISP podejmuje się świadczyć abonentowi, przy czym może ona być wskazana procentowo w odniesieniu do prędkości maksymalnej.

3. Prędkość zwykle dostępna – powinna być określona przez dwa wskaźniki – wartość liczbową prędkości (np. poprzez odniesienie do prędkości maksymalnej) oraz dostępność tej prędkości w danym odcinku czasowym, nie dłuższym niż doba.

4. Prędkość deklarowana – nie jest ona wymagana, chyba że w ofercie wskazano prędkość deklarowaną inną niż maksymalną (szacunkowo maksymalną), minimalną lub zwykle dostępną. 

Wszelkie wartości powinny być precyzyjne, przejrzyste, czytelne i niewprowadzające w błąd abonenta.

Wobec powyższego warto, aby sprawdzili Państwo swoje wzorce umowne, czy nie wymagają one odpowiednich zmian.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Email and Name is required.